Guren og Lars Martin

Guren Hagen og Lars Mar­tin Myh­re står hver for seg bak en rek­ke låter i «den nors­ke sang­boka». Har du hatt på en radio de sis­te 20 åra er sann­syn­lig­he­ten stor for at du har hørt noen av san­ge­ne deres; kan­skje Gurens «Sam­marsmårrå», «Hjer­tet mitt», «Hotell jord» og «La lyset stå på», eller Lars Mar­tins «Trøste­sang», «Hun lig­net på en som var pen», «Opp­brudd igjen» eller «Deja-vù» – eksemp­le­ne er man­ge. I til­legg har både Guren og Lars Mar­tin hatt et utstrakt sam­ar­beid med and­re artis­ter. Gurens san­ger er spilt inn av folk som Sis­sel Kyr­kje­bø, Olav Sted­je, Ole Edvard Anton­sen og Trond Gran­lund, mens Lars Mar­tins sam­ar­beid med bl.a. Arild Nyquist og, ikke minst Odd Bør­ret­zen har satt sine spor i norsk musikk.

Guren og Lars Mar­tin har kjent hver­and­re i man­ge år, men har ikke tid­li­ge­re job­bet sam­men på sce­nen. Man skul­le kan­skje tro at for­skjel­len i utryk­ket er stor på Guren fra Ren­da­len og Lars Mar­tin fra Tøns­berg, men lik­hets­punk­te­ne er man­ge: Ster­ke melo­di­er, var­me og per­son­li­ge teks­ter og en stor for­mid­lings­gle­de.

Da Lars Mar­tins mana­ger kom opp med for­sla­get om et kon­sert­sam­ar­beid, møt­te det begeist­ring fra beg­ge to. Etter man­ge år med gjen­si­dig respekt og beund­ring for hver­and­res arbeid, synes beg­ge at det var kjempe­spen­nen­de å la hver­and­res mate­ria­le møtes i en fel­les kon­sert. Mulig­he­te­ne er sto­re for at pub­li­kum vil få en minne­ver­dig, varm og mor­som kveld hvor ver­ken smil eller tårer er langt unna.