Påsan

Påsan drøm­mer om ferie, som fami­li­en ald­ri har hatt råd til, men drøm­me kan han gjø­re for det er gra­tis. Påsan får opp­le­ve sin aller førs­te ferie­tur, og det på telt­tur sam­men med Nils. De und­rer seg over livets mys­te­ri­er, drar på skatte­jakt og slåss mot myg­gen.

Påsan er en tea­ter­kon­sert basert på Vidar Sand­becks for­tel­lin­ger og viser om Påsan og beste­ka­me­ra­ten Nils Brua. Gjen­nom sang og for­tel­ling tar skue­spil­ler Anne Pers­dot­ter Flug­stad og gita­rist Fro­de Bernt­zen pub­li­kum med seg inn i høyde­punk­ter fra Sand­beck sitt for­fat­ter­skap, satt sam­men til en fore­stil­ling som fen­ger alle alders­grup­per. Vi får høre både kjen­te og kjæ­re barne­vi­ser, som bla er jeg lita, Snek­ker­vi­sa og Mygg­vi­sa, og selv­føl­ge­lig sel­ves­te Penge­ga­lop­pen

Det fin­nes lyd­fi­ler til alle san­ge­ne i fore­stil­lin­ga slik at barn/publikum kan lære seg noen av san­ge­ne i for­kant og der­med let­te­re bli med på all­sang. Fore­stil­lin­gen kan jus­te­res slik at den pas­ser uli­ke scener/lokaler og kan spil­les både for barn og eld­re, gjer­ne også sam­men. Hva med å invi­te­re en barne­hage til eldre­sen­te­ret for fel­les gle­de og opp­le­vel­se?

Les mer om tea­ter­kon­ser­ten HER  og se HER for en smake­bit