KARL SUNDBY:

Karl Sund­by er utdan­net skue­spil­ler ved Sta­tens Tea­ter­høg­sko­le og har vært til­knyt­tet de fles­te teat­re i Nor­ge. Man­ge gjen­kjen­ner nok Karl som Åge fra Hotel Cæsar men han også arbei­det med det mes­te innen tea­ter, tv, radio, film og revy. Han star­tet Karls­vog­na Tea­ter i 1992. Karl er med­lem av Norsk Skue­spil­ler­for­bund, Nors­ke Dra­ma­ti­ke­res for­bund, Norsk Scene­in­struk­tør­for­bund og Dan­se- og Tea­ter­sen­trum. Han er asso­si­ert med­lem av Dra­ma­tists Guild i New York, USA og har fått opp­ført 16 tea­ter­styk­ker i Nor­ge og ett i USA ved Euge­ne O’Neil Thea­tre Cent­re i Con­nec­ti­cut.

FORESTILLINGER:

NYHET! PENSJONISTEN: Karl Sund­by pre­sen­te­rer san­ger og mono­lo­ger, sket­sjer og vit­ser om det å eldes. Har alder­dom­men gevins­ter? Ja, sva­rer han i den­ne musi­kals­ke humor­fore­stil­lin­gen som hand­ler om å vel­ge å se livet som en posi­tiv rei­se. Det å bli eld­re er intet hin­der for å føle seg ung. Det er ald­ri for sent å snu livet til noe posi­tivt og gøy på nytt. Livet kan ta nye ven­din­ger, selv i høy alder. Man er ikke eld­re enn man føler seg. Over­gan­gen fra yrkes­liv til pen­sjo­nist­til­væ­rel­se og der­et­ter nytt livs­inn­hold set­tes i en humo­ris­tisk form. Det kan være gøy å bli moden. Se her for mer infor­ma­sjon: Pen­sjo­nis­ten. Ny

VÅRT STORE LILLE LIV: Hvem var egent­lig Håvard Hed­de og Anne Knuts­dot­ter? Hvor­dan gikk det med Man­nen som skul­le stel­le hei­me? Og viss­te du at Eg gjet­te Tul­la egent­lig hand­ler om et gårds­bruk?  I den musi­kals­ke tea­ter­fore­stil­lin­gen Vårt sto­re lil­le liv ser­ve­rer skue­spil­ler Karl Sund­by pub­li­kum kjen­te folke­san­ger og even­tyr i en ny og for­fris­ken­de vri.  Voksne/DKSS. Se her for mer infor­ma­sjon:Vårt sto­re lil­le liv

MAMSEPAPSEN:  I 2019 leg­ger Karl Sund­by for alvor ut på vei­en igjen med Mamse­pap­sen. MAMSEPAPSEN er en klovne­fore­stil­ling nes­ten uten ord, med rik mimikk og et leven­de kroppsspråk.En pus­sig, komisk og gri­pen­de fore­stil­ling for barn. Se her for mer infor­ma­sjon: Mamse­pap­sen

70 ER DET NYE 50: Sol­frid Hei­er og Karl Sund­by pre­sen­te­rer san­ger og mono­lo­ger, sket­sjer og vit­ser om det å eldes. Har alder­dom­men gevins­ter? Ja, sva­rer vi i den­ne musi­kals­ke humor­fore­stil­lin­gen som hand­ler om å vel­ge å se livet som en posi­tiv rei­se. Det å bli eld­re er intet hin­der for å føle seg ung. Det er ald­ri for sent å snu livet til noe posi­tivt og gøy på nytt. Voksne/DKSS. Se her for mer infor­ma­sjon: 70 er de nye 50