Alba trosser alt

Plas­tikk til mid­dag: Alba­tros­se­ne Alba, mam­ma og pap­pa lever midt i Stille­ha­vet, men de kjen­ner plas­ten bed­re enn bøl­ge­ne og fiske­ne. Den fine farge­rike plas­ten er over­alt! Når Alba skal lære å fly blir hun svei­pet av går­de av vin­den og ut over det sto­re vil­le havet. Uten ret­nings­sans ender hun opp på helt nye stren­der – stren­der uten plast? En bereist krab­be viser hen­ne livet på para­dis­øya og Alba for­står fort: Hun må red­de fami­li­en sin! Men hvor­dan skal hun fin­ne vei­en hjem? Og hvor­dan skal hun få plast­fjel­let til å slut­te å vokse?

En fore­stil­ling om å opp­da­ge den sto­re vide ver­den, gode ven­ner og en storm­fugls mot!

Se HER for mer infor­ma­sjon, tek­nisk rai­der og PR materiale.

Av Lone Klein
Med Lone Klein og Erlend Vetleseter
Regis­sør Step­hen Hutton
Dukke­ma­ker Kari Noreger
Pro­du­sert av Unge Viken Tea­ter og Luna Teater