Teater Joker

NYHET!!!  DET VAR EN GANG DET BLE ET NÅ: Damer og her­rer, gut­ter og jen­ter, troll og prin­ses­ser. Bli med inn i even­ty­re­nes magis­ke ver­den, med his­to­ri­er om helte­mot, hjerte­lag, kløkt, under­li­ge vese­ner, skum­le skap­nin­ger, prin­ses­ser, troll og folke­kjæ­re skat­ter. Tre utøve­re, to kvin­ner og en mann, rul­ler ut et tep­pe og spil­ler ut even­tyr fra Nor­ge og ver­den.  Med enk­le grep ska­pes ver­de­ner ut av «ingen­ting». En tea­ter­fore­stil­ling med even­tyr for barn fra 0–100 år! Les mer om fore­stil­lin­gen HER

Tea­ter Joker er et fritt sce­nisk kom­pa­ni med en over­ord­net mål­set­ting om å ska­pe ny scene­kunst, gjer­ne i sam­ar­beid med en dra­ma­ti­ker om utvik­lin­gen av manu­skrip­tet. Kom­pa­ni­et ble etab­lert av Niels Peter Under­land og Nina Carl­heim Gyl­lensköld i Paris i 1990 og har siden skapt nye fore­stil­lin­ger i hoved­sak for barn og unge. Fore­stil­lin­ge­ne har tur­nert i stort volum over sto­re deler av lan­det, og fle­re av pro­duk­sjo­ne­ne er også vist internasjonalt.

 PLAKAT

TEKST I WORD

FLYGER I PDF

HØYOPPLØSELIG FOTO: