Teater Joker

NYHET!!!  DET VAR EN GANG DET BLE ET NÅ: Damer og her­rer, gut­ter og jen­ter, troll og prin­ses­ser. Bli med inn i even­ty­re­nes magis­ke ver­den, med his­to­ri­er om helte­mot, hjerte­lag, kløkt, under­li­ge vese­ner, skum­le skap­nin­ger, prin­ses­ser, troll og folke­kjæ­re skat­ter. Tre utøve­re, to kvin­ner og en mann, rul­ler ut et tep­pe og spil­ler ut even­tyr fra Nor­ge og ver­den.  Med enk­le grep ska­pes ver­de­ner ut av «ingen­ting». En tea­ter­fore­stil­ling med even­tyr for barn fra 0–100 år! Les mer om fore­stil­lin­gen HER

REBUSLØPET er his­to­ri­en om reven og den rett­ha­le­de gris­un­gen som får nyss om dåse­mik­le­nes sto­re rebus­løp. De vil gjer­ne være med, og blir etter hvert god­tatt som del­ta­ke­re, men rebus­løp er meget kre­ven­de saker; spe­si­elt når man må sva­re på vans­ke­li­ge spørs­mål og fin­ne sjeld­ne dyr; spe­si­elt når man vel­dig gjer­ne vil vin­ne første­ge­vins­ten – en sving­stol… Les mer om Rebus­lø­pet HER

TUTOMATEN er his­to­ri­en om kom­pi­se­ne Reven og Gris­un­gen. De har hørt om en maskin som sier tut tut hvis man put­ter inn ei tom­flas­ke. En sånn maskin vil de også byg­ge, men den skal være til ful­le flas­ker som de kan drik­ke opp etter­på.I til­legg til brus vil de også ha and­re søt­sa­ker. De lager der­for både sjo­ko­lade­skuff, tyg­gis­klaff og kake­fat på Tuto­ma­ten. Så er det bare å ven­te.……I his­to­ri­en møter vi også Dåse­mik­le­ne, Krå­ka, Kua og Fjom­pe­nis­sen Papp, og alle har en klar for­me­ning om den­ne opp­fin­nel­sen. Les mer om Tuto­ma­ten HER

Tea­ter Joker er et fritt sce­nisk kom­pa­ni med en over­ord­net mål­set­ting om å ska­pe ny scene­kunst, gjer­ne i sam­ar­beid med en dra­ma­ti­ker om utvik­lin­gen av manu­skrip­tet. Kom­pa­ni­et ble etab­lert av Niels Peter Under­land og Nina Carl­heim Gyl­lensköld i Paris i 1990 og har siden skapt nye fore­stil­lin­ger i hoved­sak for barn og unge. Fore­stil­lin­ge­ne har tur­nert i stort volum over sto­re deler av lan­det, og fle­re av pro­duk­sjo­ne­ne er også vist internasjonalt.

Her­lig og sur­rea­lis­tisk for voks­ne og barn!!! 

Se her for mer infor­ma­sjon om fore­stil­lin­ge­ne: Tek­nisk rai­der Rebus­lø­pet og Tutomaten