Om / Kontakt

 

13153458_10204597109407090_1562178862_n

Kari­an­ne Hol­men er utdan­net etnolog/kulturviter fra Uni­versti­te­tet i Ber­gen og har lang og bred arbeids­er­fa­ring som leder fra fes­ti­val, kul­tur og muse­ums­fel­tet.

Kul­tur­verk­sted AS ble etab­lert av Kari­an­ne Hol­men i 2009 og er et fir­ma som for­mid­ler pro­fe­sjo­nell musikk, tea­ter og lit­te­ra­tur­pro­duk­sjo­ner på nasjo­nalt plan. Del­vis gjen­nom å booke etab­ler­te artis­ter og fer­di­ge tea­ter­fore­stil­lin­ger, men også gjen­nom egne pro­duk­sjo­ner etter ide om hva som kan pas­se KH Kul­tur­verk­sted sitt mar­ked. Per i dag job­ber KH Kul­tur­verk­sted med artis­ter, skue­spil­le­re og for­fat­te­re som Narum, Levi Hen­rik­sen, Geirr Lyst­rup, Guren Hagen, Roy Løn­høi­den, Lars Mar­tin Myh­re, Elin Furu­botn og Levi Hen­rik­sen  samt tea­ter­kom­pa­ni­er som Mol­ly & Part­ner, Karls­vog­na Tea­ter, Jo Strøm­gren Kom­pa­ni og Tea­ter Joker.  Og nye pro­sjek­ter er på vei!

Ved siden av artis­t­ar­bei­det job­ber Kari­an­ne også med egen kunst og i pro­sjek­ter med and­re kunst­ne­re, desig­ne­re og for­fat­te­re. Hun job­ber også med kon­su­lent­opp­drag innen fes­ti­val, muse­um og kul­tur­for­mid­lings­fel­tet.

CV

Ditt navn (obli­ga­to­risk)

E‑post (obli­ga­to­risk)

Emne

Mel­ding

Fyll ut captcha i fel­tet under og trykk send.