Om KH Kulturverksted/ Kontakt

 

13153458_10204597109407090_1562178862_n

Kari­an­ne Hol­men er utdan­net etnolog/kulturviter fra Uni­versti­te­tet i Ber­gen og har lang og bred arbeids­er­fa­ring som pro­du­sent og leder fra fes­ti­val, kul­tur og muse­ums­fel­tet. Som fra Prøysenhuset/Prøysenfestivalen, Turne­or­ga­ni­sa­sjon for Hed­mark, Kul­tur­sjef i Jøl­ster, pro­sjekt­le­der Vest­norsk Berg­kunst­sen­ter og fes­ti­val­di­rek­tør for Før­de Inter­na­sjo­na­le folkemusikkfestival.

Kul­tur­verk­sted AS ble etab­lert av Kari­an­ne Hol­men i 2009 og er et fir­ma som for­mid­ler pro­fe­sjo­nell musikk, tea­ter og lit­te­ra­tur­pro­duk­sjo­ner på nasjo­nalt plan. Del­vis gjen­nom å booke etab­ler­te artis­ter og fer­di­ge tea­ter­fore­stil­lin­ger, men også gjen­nom egne pro­duk­sjo­ner etter ide om hva som kan pas­se KH Kul­tur­verk­sted sitt mar­ked. Kongs­tan­ken har hele vei­en vært å for­mid­le forestillinger/konserter, med pro­fe­sjo­nel­le utøve­re, ut til der folk bor. Der de kan­skje ikke nød­ven­dig­vis har hatt eller har til­gang på dis­se uten vide­re. Per i dag job­ber KH Kul­tur­verk­sted med artis­ter, skue­spil­le­re og for­fat­te­re som Narum, Levi Hen­rik­sen, Tore Hal­vor­sen Geirr Lyst­rup, Guren Hagen, Roy Løn­høi­den, Lars Mar­tin Myh­re, Elin Furu­botn og Levi Hen­rik­sen  samt tea­ter­kom­pa­ni­er som Mol­ly & Part­ner, Karls­vog­na Tea­ter, Jo Strøm­gren Kom­pa­ni, Tea­ter Grims­bor­ken og Tea­ter Joker.  Og nye pro­sjek­ter er på vei!

Ved siden av artis­t­ar­bei­det job­ber Kari­an­ne også med egen kunst og i pro­sjek­ter med and­re kunst­ne­re, desig­ne­re og forfattere.

CV

    Ditt navn (obli­ga­to­risk)

    E‑post (obli­ga­to­risk)

    Emne

    Mel­ding

    Fyll ut captcha i fel­tet under og trykk send.