Om KH Kulturverksted/ Kontakt

 

13153458_10204597109407090_1562178862_n

Kari­an­ne Hol­men er utdan­net kul­tur­vi­ter fra UIB og har bred arbeids­er­fa­ring fra fes­ti­val, kul­tur og muse­ums­fel­tet. Som fra Prøysenhuset/Prøysenfestivalen, Turne­or­ga­ni­sa­sjon for Hed­mark, Kul­tur­sjef i Jøl­ster, pro­sjekt­le­der Vest­norsk Berg­kunst­sen­ter og fes­ti­val­di­rek­tør for Før­de Inter­na­sjo­na­le folkemusikkfestival.

KH Kul­tur­verk­sted AS ble etab­lert av Kari­an­ne Hol­men i 2009 og er en for­mid­ler av pro­fe­sjo­nel­le musikk, tea­ter og lit­te­ra­tur­pro­duk­sjo­ner på nasjo­nalt plan. Del­vis gjen­nom å booke etab­ler­te artis­ter, og kjø­re mer­salg fra Insti­tu­sjons­teat­re, men også gjen­nom egne ide­er om hva som pas­ser vårt mar­ked. Kongs­tan­ken er å brin­ge lan­dets bes­te kul­tur­pro­duk­sjo­ner ut fra stor­by­ene til dis­trik­te­ne. Til kul­tur­hus, biblio­tek, sko­ler, barne­ha­ger, fes­ti­va­ler, fri­vil­lig­sen­tra­ler, kafe­er, eldre­sent­re og syke­hjem. Kort sagt der folk bor. Det har vi lyk­kes med og har de sis­te åre­ne hatt tusen­vis av kon­ser­ter og tea­ter­fore­stil­lin­ger fra nord til sør og øst til vest.

Kjen­te sam­ar­beids­part­ne­re har vært og er Tea­ter Inn­lan­det, Akers­hus Teater/nå Unge Viken Tea­ter, Tea­ter Ibsen, Det Vest­nors­ke Teat­ret, Tea­ter Joker, Jo Strøm­grens kom­pa­ni, Tea­ter Grims­bor­ken, San­zen Pro­duk­sjo­ner, Tea­ter Luna, Fram­ifrå Tea­ter, Guren Hagen, Trond Gran­lund, Roy Løn­høi­den, Narum, Lars Vik, Lars Mar­tin Myh­re, Geirr Lyst­rup, Levi Hen­rik­sen, Tore Hal­vor­sen etc.

Ved siden av å job­be med kul­tur­pro­duk­sjo­ner job­ber Kari­an­ne også med egen kunst samt gra­fisk arbeid og til­rette­leg­ging med and­re kunst­ne­re, desig­ne­re og forfattere.

CV

    Ditt navn (obli­ga­to­risk)

    E‑post (obli­ga­to­risk)

    Emne

    Mel­ding

    Fyll ut captcha i fel­tet under og trykk send.