Amund Enger

Vår­en og høs­ten 2021 vil Amund Enger for førs­te gang dra ut på tur­ne med albu­met, «Hall­dis» der han har tone­satt poe­si av Hall­dis Moren Ves­aas. Som «Vogge­sang for en byt­ting» som Amund frem­før­te førs­te gang for Moren Ves­aas i 1976.

Amunds førs­te møte med Hall­dis Moren Ves­aas var som­mer­en 1976 da han tok mot til seg og opp­søk­te hen­ne i hen­nes hjem på Midt­bø. Moren Ves­aas øns­ket ham vel­kom­men og etter en kort ord­veks­ling spil­te Amund en sang han had­de laget til et av hen­nes dikt. Etter frem­fø­rin­gen ble det først stil­le – så ba hun ham syn­ge den enda en gang. Så kom reak­sjo­nen. Da de møt­tes til­fel­dig 12 år sene­re måt­te Amund love Moren Ves­aas å en dag gi ut san­gen «Vogge­sang for ein byt­ting». I etter­tid har Amund Enger satt melo­di till fle­re av dik­te­ne til Moren Ves­aas som «Ord over grind» og  «Ein­sam­fly­gar» og på inn­spil­lin­gen har han med seg Tuva Syv­ert­sen, gjeste­ar­tist, Gjermund Sil­set, bass, Andreas Ulvo,piano, Geir Sund­støl, gitar og Rune Arne­sen, trommer.

Amund Enger har vært en aktiv san­ger og låt­skri­ver siden debu­ten i 1972 på «Hyland Hör­na», NRK. Han er kan­skje mest kjent for san­gen «Him­mel på jord» (A.Enger./ J.V.Johannsen), utgitt med blant and­re Kurt Nil­sen og Maria Arre­don­do. Ved siden av å være en aktiv låtskriver/artist med en rek­ke egne utgi­vel­ser, har han hatt rol­ler i musi­kalopp­set­nin­ger som Les Mise­rab­les og Som­mer i Tyrol, og har også bidratt som san­ger på fle­re, nors­ke plate­ut­gi­vel­ser, tegne­fil­mer og TV-produksjoner.

Last ned PR under:

Pla­kat Halldis

Presse­skriv Halldis

Foto:

Amund Enger