Geirr Lystrup

Artist

over før­ti år på vise­vei­en er Geirr sta­dig på far­ten med nye og gam­le san­ger i gitar­kas­sa. Pub­li­kum får høre sla­ge­re som Som­mar i sep­tem­ber, Hon­ning­hum­la, Egg & champag­ne sam­men med san­ger fra de nyes­te cdene Kon­rad åh Kon­rad samt Alf og Dame­ne. All­sang blir det sik­kert også inn­imel­lom med både Jakob San­de og Alf Prøy­sen i en tri­ve­lig stund som Geirr sjøl kal­ler et musi­kalsk sam­vær. God stem­ning og godt humør blir det garan­tert der Geirr spil­ler opp.

Geirr Lyst­rup er født i 1949 og voks­te opp i Vin­je i Tele­mark. Siden han tok arti­um har han vært aktiv som vise­san­ger. Han har gitt ut en rek­ke bøker og pla­ter, og han er en av våre mest all­si­di­ge tru­ba­du­rer. Fem gan­ger har han fått Spelle­mann­pri­sen. Sist for barne­pla­ta «San­gen om Yebo». Den­ne Cden var den førs­te av i alt tre pla­ter i sam­ar­beid med For­ut. Dis­se san­ge­ne er blitt popu­læ­re i barne­ha­ger og sko­ler over hele lan­det. Han har også skre­vet for­tel­lin­ger og dra­ma, bl. a. «Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen» og «Bra­kar og Joanna».

Konserter/prosjekter

Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat