LARS VIK

Den­ne fore­stil­lin­gen star­ter med at en fyr toger inn i barne­ha­gen med en bikube – på hjul! Det­te er ikke en van­lig bikube, den er en for­und­rings­pak­ke full av over­ras­kel­ser. I nært og sprell leven­de sam­spill med bar­na dik­ter biku­be­man­nen fram en fengs­len­de his­to­rie om en bon­de – og bie­ne hans. Pub­li­kum er alt­så med å bestem­me inn­hol­det i for­tel­lin­gen. Lars Vik er man­nen bak sel­ves­te “Fritjof Fom­le­sen”, kjent fra film og TV. Nå har han laget en liten per­le av en inter­ak­tiv fore­stil­ling som pas­ser for alle fra fire år og opp­over. KH Kul­tur­verk­sted er stol­te over å få lov til å sen­de den­ne fore­stil­lin­gen til våre arran­gø­rer fra 2021. For mer infor­ma­sjon – Se HER

DET GRÅDIGE HJERTE: Lars Vik er ikke bare skue­spil­ler og dra­ma­ti­ker, han er også Bjørg Viks sønn. I fle­re år har han arbei­det med bio­gra­fi­en om morens liv og for­fat­ter­skap. I hen­nes etter­lat­te papi­rer kom han over refu­ser­te roma­ner, ung­dom­me­li­ge kjær­lig­hets­brev og nær­gå­en­de dag­bø­ker. Dag­bø­ker som siden dan­net utgangs­punkt for de tre roma­ne­ne om Elsi Lund, kalt «en bau­ta i norsk etter­krigs-lit­te­ra­tur». Bjørg Viks vir­ke som en av kvinne­be­ve­gel­sens front­fi­gu­rer var ikke uten omkost­nin­ger. I et under­hol­den­de og veks­len­de kåse­ri inn­går anek­do­ter fra for­fat­te­rens omskif­te­li­ge liv, høyt­les­ning av hen­nes teks­ter og om arbei­det med bio­gra­fi­en. Lars teg­ner et helt og nært bil­de av en els­ket for­fat­ter, en enga­sjert femi­nist , og en sam­men­satt mor. Bok for­ven­tes høs­ten 202. For mer infor­ma­sjon – Se HER

BIKUBEN pres­se i word  HER

DET GRÅDIGE HJERTE Pres­se I word  HER

BIKUBEN Presse­foto:

"Bikuben" - KHKulturverksted

DET GRÅDIGE HJERTE Pressefoto: