Bikuben

Den­ne fore­stil­lin­gen star­ter med at en fyr toger inn i barne­ha­gen med en bikube – på hjul! Det­te er ikke en van­lig bikube, den er en for­und­rings­pak­ke full av over­ras­kel­ser. I nært og sprell leven­de sam­spill med bar­na dik­ter biku­be­man­nen fram en fengs­len­de his­to­rie om en bon­de – og bie­ne hans. Pub­li­kum er alt­så med å bestem­me inn­hol­det i for­tel­lin­gen.

Lars Vik er man­nen bak sel­ves­te “Fritjof Fom­le­sen”, kjent fra film og TV. Nå har han laget en liten per­le av en inter­ak­tiv fore­stil­ling som pas­ser for alle fra fire år og opp­over. KH Kul­tur­verk­sted er stol­te over å få lov til å sen­de den­ne fore­stil­lin­gen til våre arran­gø­rer fra 2021. For mer infor­ma­sjon – Se HER