Guren Hagen

Artist

Hagen er en av Nor­ges frems­te vise­kunst­ne­re og har et tro­fast pub­li­kum, både på kon­ser­ter og ved radio­ap­pa­ra­te­ne. Han har til nå utgitt elle­ve album med viser som Det sto­re i det små, Hotell jord, Sam­marsmårrå, Hjer­tet mitt og Vak­re du. Guren har blandt annet fått Prøy­sen­pri­sen for sitt arbei­de. Han var også med på hyl­lest­pla­ten til Vidar Sand­beck, Gull i fra grøn­ne sko­ger, sam­men med blandt and­re Vamp, Jan Eggum og Lille­bjørn Nil­sen. Guren har også etab­lert seg som låt­skri­ver og tekst­for­fat­ter for and­re artis­ter som Ole Edvard Anton­sen og Sis­sel Kyr­kje­bø.

2002 slapp Guren Hagen sitt førs­te sam­le­al­bum med tit­te­len Her­ba­ri­um. Her fant du bl.a. Det sto­re i det små, Sol­sida og Hotell Jord som fort­satt er å høre på P1. Med Her­ba­ri­um 2, som kom i 2015, opp­sum­me­rer Guren åre­ne 2004–2014. Her vil du også fin­ne gjen­gan­ge­re fra radio med flagg­skip som Hjer­tet mitt, Sam­marsmårrå og La lyset stå på i spis­sen. Med san­ger fra dis­se to pla­te­ne tar Guren Hagen for n’te gang lande­vei­en fatt også høs­ten 2016.

NYHET:  Ny tur­ne med Guren i 2019.  Hild­rings­ti­men er ingen stor­slått fei­ring eller mar­ke­ring av noe jubi­le­ums­år, bare et genuint øns­ke fra Guren Hagen om å syn­ge noen av de fan­tas­tis­ke vise­ne som ERIK BYE etter­lot seg.

Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat