REFUSERT

Hvor­dan skal du kun­ne snu noe på hodet, når det alle­re­de står på hodet? spør hoved­per­sonen i Tom­my Sør­bøs nyskrev­ne tea­ter­styk­ke Refusert.

Refu­sert er en tra­gi­ko­misk mono­log der skue­spil­ler Lars Sør­bø for­tel­ler his­to­ri­en om en gutt som star­ter sin kar­rie­re som multi­kunst­ner ved å imi­te­re Kong Olav for sin døds­syke mor. Som ung og fremad­stor­men­de futu­rist for­sø­ker han å lage ver­dens­re­vo­lu­sjon i byens mest tra­fik­ker­te kryss, før han ender som pro­gram­le­der for et show der kunst, poli­tikk, opp­lys­ning, reli­gion og under­hold­ning fly­ter sam­men til et ver­dens­om­spen­nen­de kunstverk.

Lars Sør­bø spil­ler over tret­ti uli­ke karak­te­rer i det­te styk­ket. Her møter vi alt fra kropps­væske­ori­en­ter­te kunst­ku­ra­to­rer, selv­høy­ti­de­li­ge kunst­for­mid­le­re og hip­pe kri­ti­ke­re til kjen­te per­soner som Erik Bye, Kong Harald, Dag Sol­stad, kri­mi­nal­re­por­ter Olav Rønne­berg og stand­up­ko­mi­ker Dag­finn Lyngbø.

Dra­ma­ti­ke­ren Tom­my Sør­bø og skue­spil­le­ren Lars Sør­bø er brød­re. Refu­sert tar utgangs­punkt i deres fel­les opp­vekst, og føl­ger et men­nes­kes kunst­ner­drøm­mer, stor­hets­fan­ta­si­er og hevn­lyst, fra Hydro­røy­ken på 1960- og 70-tal­let og fram til dagens kunst­ver­den Les mer her .…

Ned­last­bar fly­ger: REFUSERT

Ned­last­bar pla­kat: PLAKAT

Ned­last­bar tek­nisk rider: TEKNISK RIDER

Høy­opp­lø­se­li­ge foto:

Teater Ibsen "Refusert" - Foto: Dag Jenssen