Erik Lukashaugen

Av en sli­ters memoarer
Hans Bør­li i ord og toner

Vise­ar­tis­ten Erik Lukas­hau­gen (41) fikk sitt musi­kals­ke gjen­nom­brudd med det pris­be­løn­te og kri­ti­ker­ros­te debut­al­bu­met «Av en sli­ters memoa­rer», med teks­ter sig­nert den folke­kjæ­re tøm­mer­hog­ge­ren og dik­te­ren Hans Bør­li, i 2013. Suk­ses­sen før­te til at Erik sa opp kar­rie­re­jobb for å leve av å spil­le kon­ser­ter. Lukas­hau­gen utpe­ker seg som en svært jovi­al, varm og humo­ris­tisk for­mid­ler og har en stil som match­er over­ras­ken­de godt med traus­te his­to­ri­er om tøm­mer­hogst og fat­tig­manns­liv i hed­marks­ke sko­ger. KHKul­tur­verk­sted er der­for gla­de for å kun­ne til­by en musi­kalsk vand­ring i Hans Bør­li sine fot­spor med Erik Lukas­hau­gen vår­en og høs­ten 2016. En stem­nings­ful­le vand­rin­gen gjen­nom livet, sli­tet og kjær­lig­he­ten til sko­gen sett gjen­nom Bør­li sine øyne, og for­mid­let via Lukashagu­en sine toner.

Mere infor­ma­sjon kommer!