Per Vollestad

DE SANG FOR LIVET – OM NORSK MOTSTANDSKAMP OG FORBUDTE VISER UNDER ANDRE VERDENSKRIG

San­gen har sjel­den stått ster­ke­re i Nor­ge enn før and­re ver­dens­krig. Radio­en og gram­mo­fon­pla­ten had­de gjort sitt inn­tog, kor­be­ve­gel­sen var i sterk vekst og «all­san­gen» duk­ket for alvor opp som under­hold­nings­form. Så kom kri­gen. 9. april 1940 tok tys­ker­ne kon­troll over NRK, og høs­ten 1941 ble hele 538 642 nors­ke radio­er kon­fis­kert. Med det stil­net musik­ken i de tusen hjem»

De ille­ga­le vise­ne had­de stor betyd­ning i mot­stands­kam­pen under and­re ver­dens­krig. Noe san­ger og for­fat­ter Per Volle­stad set­ter fokus på i boka DE SANG FOR LIVET, som kom­mer på Kag­ge for­lag til høs­ten, med his­to­ri­er og san­ger  fra “Gut­ta på skau­en”, Gri­ni og Fal­stad, fra revy­sce­ne­ne og fra de 1000 hjem der man sang ut sin­ne og for­tvi­lel­se gjen­nom fem lan­ge krigsår.

Fra august rei­ser Per,  Svein Olav Blind­heim og Fred­rik Øie Jen­sen (trio­en Gut­ta på Skau­en), på tur­ne med kon­sert­va­ri­an­ten av  DE SANG FOR LIVET. Gjen­nom ord og toner tar de oss med inn i den kri­tis­ke pen­nen og san­gens betyd­ning og kraft i krise­ti­der og viser at kam­pen for ytrings­fri­het på ingen måte er av ny dato.

For mer infor­ma­sjon og PR:

Til pres­se og arran­gø­rer: Klipp og lim tekst i word

Fly­ger i PDF

Pla­kat

Høy­opp­lø­se­li­ge foto av Per og Gut­ta på Skau­en til nedlasting:

Per Vollestad på Grini i 2020. Foto Ina Strøm Kagge forlag.

Per Vollestad, illegale sanger under 2. verdenskrig.

Per Vollestad, illegale sanger under 2. verdenskrig.