All posts filed under “teater

Kvitebjørn Kong Valemon av og med Thea Borring Lande. KHKulturverksted.

Kvitebjørn Kong Valemon

​«Kvite­bjør­nen så på hen­ne, med snil­le, lure øyne –akku­rat sån­ne øyne som dere har – og sa: Den kran­sen er ikke til salgs for pen­ger – men om du vil bli min kjæ­res­te venn og være med og bo sam­men med meg, da skal du få den.» […]

Den vesle bygda som gløymde at det var jul - KHKulturverksted

TEATERROTTENE

FORESTILLINGER MED TEATERROTTENE: TEATERROTTENE PÅ SUPERDUPERHEMMELIG OPPDRAG PÅ KULTURHUS & BIBLIOTEK Mel­lom hyl­le­ne, på lof­tet og i kjel­le­ren er det rot­te­ne som sty­rer og ord­ner. De er de usyn­li­ge hjel­per­ne som lap­per og fik­ser på bøker og vas­ker og kos­ter slik at alt går knirkefritt […]

Påskemåne Ønskesol. KHKulturverksted.

Påskemåne Ønskesol

Inspi­rert av en bok av Jo Ten­fjord og Harald Nord­berg. Den som får se sola dan­se på påske­mor­gen kan øns­ke seg noe! Påske­måne Ønske­sol er en leken og vak­ker fore­stil­ling for barn fra ca 4 år og deres fami­li­er. Søs­ken, for­eld­re og ikke minst besteforeldre […]

Teater Ibsen "Refusert" - Foto: Dag Jenssen

REFUSERT

Hvor­dan skal du kun­ne snu noe på hodet, når det alle­re­de står på hodet? spør hoved­per­sonen i Tom­my Sør­bøs nyskrev­ne tea­ter­styk­ke Refu­sert. Refu­sert er en tra­gi­ko­misk mono­log der skue­spil­ler Lars Sør­bø for­tel­ler his­to­ri­en om en gutt som star­ter sin kar­rie­re som multi­kunst­ner ved å imitere […]

Magiske Fredrik

Magiske Fredrik

Av Erlend R. Vik­ha­gen & Håkon T. Nielsen Det enes­te Fred­rik vil i ver­den er å lære seg å tryl­le sånn som far­far gjor­de. Fred­riks far­far var nem­lig ver­dens størs­te trylle­kunst­ner. Han kun­ne tryl­le pen­ger ut av øre­ne på folk, fikk ting til å sve­ve, sagde […]

Skinnvotten

Skinnvotten

En liten fore­stil­ling om ulik­het og gjest­fri­het av og med Duc Mai-The Det er vin­ter og kaldt i sko­gen, og hel­dig er den som fin­ner et sted å bo. Det gjør Pile­mus Silke­hår som fin­ner skinn­vot­ten. Så kom­mer Friske­frosk, Hare­mann, Reve­mor, Ulven, Vill­svi­net og Bamsefar […]

Unge Viken Teater

Unge Viken Teater

Unge Viken Tea­ter ble stif­tet som Akers­hus Tea­ter i 2002 av Akers­hus Fyl­kes­kom­mu­ne, Skeds­mo kom­mu­ne, og Lille­strøm Kul­tur­fo­rum, lig­ger i Lille­strøm og har helt siden star­ten har de hatt et sær­lig fokus på barn og unge som et fun­da­ment i virk­som­he­ten.  Unge Viken Tea­ter er et utviklingsteater […]

Janne og Muskat

Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til å ha even­tyr­stund for bar­na, men hvor i all ver­den har det blitt av even­tyr­bø­ke­ne hen­nes? Og hva er det for noe rart som ligger […]

Polly Esther og ønskemonsteret

Polly-Esther .….

  POLLY-ESTHER OG ØNSKEMONSTERET: Pol­ly-Est­her er redd for det mes­te og der­for øns­ker hun seg så inn­ma­ri et ekte mons­ter, men hva om monst­re ikke er sånn som man for­ven­ter seg? Fra bok til fore­stil­ling: Pol­ly-Est­her og ønske­mons­te­ret er en leken, visu­ell og musi­kalsk fore­stil­ling for barn fra […]

Alba trosser alt

LUNA TEATER

LUNA TEATER dri­ves av Lone Klein. Lone har tur­nert med blant annet fore­stil­lin­ge­ne Alba tros­ser alt, Furen i pan­na og Ole­an­na og jule­en­ge­len gjen­nom DKS, på Kul­tur­hus, biblio­tek og barne­ha­ger med til sam­men rundt 600 fore­stil­lin­ger. Hun har også vært skue­spil­ler i Hotel Cæsar, der […]

Geitekillingen - Teater Grimsborken

Teater Grimsborken

Tea­ter Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998, og spil­ler egen­pro­du­ser­te tea­ter­fore­stil­lin­ger for barn og unge over hele lan­det. Fore­stil­lin­ge­ne er lek­ne, poe­tis­ke og musi­kals­ke, og beteg­nes ofte som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Siden star­ten i 1998 har Tea­ter Grims­bor­ken pro­du­sert nær­me­re 30 fore­stil­lin­ger. De fleste […]

Pannekaka - Teater Grimsborken

Eventyret om Pannekaka

Even­ty­ret om Panne­kaka er en gjen­dikt­ning av et even­tyr av Asbjørn­sen og Moe. I den­ne ver­sjo­nen fore­går alt på ram­pe­te rim, og frem­fø­res som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Møt Kone Kro­ne, Gamle­far, Sju Skri­ker­un­ger, Mann Brann, Høne Pøne, Hane Pane, Ande Van­de, Gåse Våse, Gas­se Vas­se og […]

Vesleblakken - Teater Grimsborken

Vesleblakken

Vesle­blak­ken er en dra­ma­ti­se­ring av en novel­le av Ren­dals­for­fat­te­ren Jacob Bre­da Bull. Novel­len ble utgitt i sam­lin­gen Preste­gårds­his­to­ri­er (1914), og på sett og vis udø­de­lig­gjort da Nor­dahl Rolf­sen tok den med i sin Lese­bok for folke­sko­len. Novel­len frem­stil­les som et auten­tisk barn­doms­min­ne fra for­fat­te­rens opp­vekst: en […]

"Bikuben" - KHKulturverksted

LARS VIK

Den­ne fore­stil­lin­gen star­ter med at en fyr toger inn i barne­ha­gen med en bikube – på hjul! Det­te er ikke en van­lig bikube, den er en for­und­rings­pak­ke full av over­ras­kel­ser. I nært og sprell leven­de sam­spill med bar­na dik­ter biku­be­man­nen fram en fengs­len­de his­to­rie om […]

Hjem

Hjem

Vil­je har ver­dens bes­te hus. Det pas­ser hen­ne per­fekt på alle måter. Her har hun sen­gen sin, tin­ge­ne sine, her ser hun alle sol­opp­gan­ge­ne og tel­ler stjer­ne­ne. En dag kom­mer det noen og tar over hele huset, og Vil­je blir nødt til å fin­ne et […]

Geitekillingen - Teater Grimsborken

Geitekillingen som …

GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI er en dra­ma­ti­se­ring av Alf Prøy­sens kjen­te og kjæ­re bok med sam­me tit­tel. Fore­stil­lin­gen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og kom­mu­ni­se­rer direk­te med pub­li­kum gjen­nom en berg og dal­bane av fysis­ke able­gøy­er, ver­ba­le bloms­ter og mate­ma­tis­ke krum­spring.  Kla­rer vår helt […]

Teater Joker

NYHET!!!  DET VAR EN GANG DET BLE ET NÅ: Damer og her­rer, gut­ter og jen­ter, troll og prin­ses­ser. Bli med inn i even­ty­re­nes magis­ke ver­den, med his­to­ri­er om helte­mot, hjerte­lag, kløkt, under­li­ge vese­ner, skum­le skap­nin­ger, prin­ses­ser, troll og folke­kjæ­re skat­ter. Tre utøve­re, to kvin­ner og […]

Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. I 2021 tar vi opp igjen kon­ser­ten med man­ge av Lind­gren sine his­to­ri­er til ære for hen­ne, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. På sce­nen kan du se noe […]

Molly & Partner

Molly & partner

Mari­an­ne Krog­ness og Karo­li­ne G. Her­lof­sen, invi­te­rer til Fami­lie­show­et ”Jeg vil hel­ler dan­se på bor­det”. Mol­ly & Part­ner er kjent fra NRK Radio Super og show­et er basert på den fan­tas­tis­ke musik­ken fra den nye cdén, bun­det sam­men av mye tøys og tull. Mol­ly & Part­ner har ikke […]

Jo Strømgren Kompani

Kjøkkenet med Jo Strømgren Kompani

I utkant­en av en by lig­ger et for­latt og falle­fer­dig hus. En dag kom­mer det to men­nes­ker til huset. De står på hver sin side av huset og ten­ker; ”Her kan jeg bo!”. Den ene er en gam­mel sjø­mann, som omsi­der har gått i land. […]