All posts filed under “teater

Pilutta deg

Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. Nå tar vi opp igjen den­ne her­li­ge kon­ser­ten, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. Sara med gita­ren kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, […]

Molly & Partner

Molly & partner

Mari­an­ne Krog­ness og Karo­li­ne G. Her­lof­sen, invi­te­rer til Fami­lie­show­et ”Jeg vil hel­ler dan­se på bor­det”. Mol­ly & Part­ner er kjent fra NRK Radio Super og show­et er basert på den fan­tas­tis­ke musik­ken fra den nye cdén, bun­det sam­men av mye tøys og tull. Mol­ly & Part­ner har […]

Teater Joker: Rebusløpet og Tutomaten

Rebus­lø­pet er his­to­ri­en om reven og den rett­ha­le­de gris­un­gen som får nyss om dåse­mik­le­nes sto­re rebus­løp. De vil gjer­ne være med, og blir etter hvert god­tatt som del­ta­ke­re, men rebus­løp er meget kre­ven­de saker; spe­si­elt når man må sva­re på vans­ke­li­ge spørs­mål og fin­ne sjeld­ne […]

Jo Strømgren Kompani

Kjøkkenet med Jo Strømgren Kompani

I utkant­en av en by lig­ger et for­latt og falle­fer­dig hus. En dag kom­mer det to men­nes­ker til huset. De står på hver sin side av huset og ten­ker; ”Her kan jeg bo!”. Den ene er en gam­mel sjø­mann, som omsi­der har gått i land. […]

Ungkar

Ungkar

Ung­kar er en kon­sert basert på Alf Prøy­sens viser, bun­det sam­men av et utvalg av hans man­ge prosa­teks­ter. Til sam­men blir det­te en liten his­to­rie. En his­to­rie om spell­då­ser, fun­de­rin­ger, ung­kars­sor­ger og lyk­ka som går i krok og sving. I en lek med musikk­sjan­ge­re og […]