Teater Grimsborken

Tea­ter Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998, og spil­ler egen­pro­du­ser­te tea­ter­fore­stil­lin­ger for barn og unge over hele lan­det. Fore­stil­lin­ge­ne er lek­ne, poe­tis­ke og musi­kals­ke, og beteg­nes ofte som fysisk fortellerteater.

Siden star­ten i 1998 har Tea­ter Grims­bor­ken pro­du­sert nær­me­re 30 fore­stil­lin­ger. De fles­te for barn og unge via Den kul­tu­rel­les skole­sek­ken, men kom­pa­ni­et kan også vise til en rek­ke opp­tre­de­ner på fes­ti­va­ler, samt co-pro­duk­sjo­ner med insti­tu­sjons­teat­re. I dag spil­les de fles­te fore­stil­lin­ge­ne på biblio­tek, kul­tur­hus og lit­te­ra­tur­fes­ti­va­ler, men har fort­satt det til fel­les at de er opp­sø­ken­de, mobi­le og tek­nisk sett svært enkle.
 
En lang rek­ke skue­spil­le­re har gjen­nom åre­nes løp vært inn­om kom­pa­ni­et, men i dag frem­står Tea­ter Grims­bor­ken mer eller mind­re som et sol­o­pro­sjekt, der Peder Opstad selv står på scenen. 
 
Reper­toar (solo):
Reper­toar (sam­men med Mar­kus Tønseth):