Teater Grimsborken

Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998. Tea­te­rets mest akti­ve peri­ode har vært mel­lom 2002 og 2016, hvor de pro­du­ser­te 21 fore­stil­lin­ger, som ble spilt over 4000 fore­stil­lin­ger for over 360.000 barn, unge og voks­ne over den gans­ke land. Hele 32 skue­spil­le­re har i over­nevn­te peri­ode vært enga­sjert på kor­te­re eller leng­re enga­sje­ment. De har hatt 3 co-pro­duk­sjo­ner: Helt på tup­pa! (med Sogn og Fjorda­ne Tea­ter), Vesle­blak­ken (i 2012 med Tea­ter Inn­lan­det) og Et jule­even­tyr (i 2016 med Tea­ter Innlandet)

2011 vant Tea­ter Grims­bor­ken  «Ele­ve­nes favo­ritt» for fore­stil­lin­gen Bjørn­son unplug­ged, som for­øv­rig er deres mest­spil­len­de pro­duk­sjon (rundt 740). Peder Opstad har også job­bet som skue­spil­ler, kunst­ne­risk råd­gi­ver og dra­ma­turg ved Akers­hus Teater.

Etter en leng­re peri­ode med and­re pro­sjek­ter tar Peder opp igjen Tea­ter Grims­bor­ken sine kjen­te og kjæ­re fore­stil­lin­ge­ne for barn fra høs­ten 2021. Vesle­blak­ken, Geite­kil­lin­gen som kun­ne tel­le til ti og Even­ty­ret om panne­kaka har vært spilt for masse­vis av barn frem til 2016. Nå blir det ende­lig mulig for nye tea­ter­gla­de små å se dis­se igjen!

NY FORESTILLING:

Ele­fant­un­gen