Unge Viken Teater

Unge Viken Tea­ter ble stif­tet som Akers­hus Tea­ter i 2002 av Akers­hus Fyl­kes­kom­mu­ne, Skeds­mo kom­mu­ne, og Lille­strøm Kul­tur­fo­rum, lig­ger i Lille­strøm og har helt siden star­ten har de hatt et sær­lig fokus på barn og unge som et fun­da­ment i virk­som­he­ten.  Unge Viken Tea­ter er et utvik­lings­tea­ter der ny dra­ma­tikk, nye talen­ter og ny ten­king om tea­ter og scene­kunst for det unge pub­li­kum­met er basen for alt de gjør. De pro­du­se­rer vik­ti­ge bidrag til scene­kuns­ten for barn og unge både lokalt og nasjo­nalt i form av fore­stil­lin­ger av høy kva­li­tet utvik­ling av kom­pe­tan­se, ster­ke fel­les­ei­er, og de har et begeist­ret pub­li­kum på alle are­na­er de besø­ker gjen­nom året. Tea­te­rets fore­stil­lin­ger når gjen­nom egen for­mid­ling og sam­ar­beid med and­re ut til ca. 70.000 men­nes­ker i året.