Pilutta deg

Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. Nå tar vi opp igjen den­ne her­li­ge kon­ser­ten, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. Sara med gita­ren kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, fe og land­ska­pet som inspi­rer­te til his­to­rie­ne. Med på vand­rin­gen har hun Hege på fele, sag og munn­spill. På sce­nen kan du se noe du kan­skje kjen­ner igjen: hvem bruk­te strøm­pa, para­ply­en og flagg­stan­ga? Bli med å gjet­te og syng med på san­ge­ne til Pip­pi, Emil, Marik­ken, Ron­ja og de and­re skøy­er­ne til Astrid LIndgren

HEGE RIMESTAD har vært en av lan­dets mest pro­fi­ler­te fele­spil­le­re siden hun var med i Amt­man­dens Døt­re og Vesle­frikk på 70-tal­let. Hun har spilt med Mari Boi­ne og Geirr Lyst­rup, utgitt egne CD-er, og i det sis­te besøkt man­ge biblio­tek med «Dyris­ke stro­fer». Hege er også kjent som Rødnisse­jen­ta fra Jul i Blåfjell

SARA ANDERSSON har stu­dert gitar på Musi­ci­ans Insti­tute i Hol­ly­wood, LA. Hun spil­te i ban­det Splitima­ge, som gav ut pla­ten «Addicted to Chaos» i 2005. Er nå el-gita­rist i Cock­tail Slip­pers & Hon­ky Tonk Angels (med bl.a Tove Bøy­gard) og har job­bet bl.a på Nor­off videre­gå­en­de sko­le som lærer i lyd og medie­pro­duk­sjon. For tiden stu­de­rer Sara musikk og helse ved Musikkhøyskolen .

For mer infor­ma­sjon: Se Pip­pi 75 år i 2020. Pil­ut­ta deg!

Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat