Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. I 2021 tar vi opp igjen kon­ser­ten med man­ge av Lind­gren sine his­to­ri­er til ære for hen­ne, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. På sce­nen kan du se noe du kan­skje kjen­ner igjen: hvem bruk­te strøm­pa, para­ply­en og flagg­stan­ga? Bli med å gjet­te og syng med på san­ge­ne til Pip­pi, Emil, Marik­ken, Ron­ja og de and­re skøy­er­ne til Astrid Lind­gren. Sara med gita­ren kom­mer selv fra Små­land, og for­tel­ler om Astrids liv med folk, fe og land­ska­pet som inspi­rer­te til his­to­rie­ne. Med på vand­rin­gen har hun Hil­de på torader.

Sara Anders­son har stu­dert gitar på Musi­ci­ans Insti­tute i Hol­ly­wood, LA. Hun spil­te i ban­det Splitima­ge, som gav ut pla­ten «Addicted to Chaos» i 2005. Er nå el-gita­rist i Cock­tail Slip­pers & Hon­ky Tonk Angels (med bl.a Tove Bøy­gard) og har job­bet bl.a på Nor­off videre­gå­en­de sko­le som lærer i lyd og medie­pro­duk­sjon. Sara har også stu­dert musikk og helse ved Musikkhøyskolen .

Hil­de Fjær­ding­øy er en av Nor­ges frems­te tora­der­spil­le­re. Hun er meget all­si­dig og kan høres i grup­per som Rim, Moen­je og Duo Fjer­ding­øy & Ander­sen. Hil­de har mas­ter i folke­mu­sikk fra Ole Bull Aka­de­mi­et på Voss og under­vi­ser i dag på Musikk­høy­sko­len. Hun har spilt og tur­nert i uli­ke sam­men­hen­ger både nasjo­nalt, i Nor­den og inter­na­sjo­nalt,  som i Kina, Bra­sil, USA, Est­land, Lat­via, Eng­land og Australia.

For mer infor­ma­sjon: Se PILUTTA DEG

Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat