TROND GRANLUND

SKOGSLUSKEN

«Bør­lis nær­het til natu­ren er noe jeg kjen­ner meg igjen i, og hans evne til å si noe om det å være men­nes­ke knyt­tet til natu­ren kan jeg rela­te­re meg til. Man­ge av sam­ti­dens kunst­ne­re bru­ker nett­opp natu­ren og vår relasjon/manglende rela­sjon til den som kunst­ne­risk pro­sjekt. Bør­li gjor­de det­te på sin måte i sin tid for­di han lev­de så tett med natu­ren at det var en inte­grert del av hans tanke­sett. Det moder­ne men­nes­ke tren­ger sta­dig å bli min­net på sin til­knyt­ning til natu­ren» (Trond Granlund)

Høs­ten 2018 ble et knip­pe av Hans Bør­lis dikt frem­ført i toner og ord på Bryg­ger­hu­set i Hal­den, som en mar­ke­ring av poe­ten og dik­te­rens 100 års jubi­le­um. På sce­nen sto Ter­je Norum, Eva Støm­ner, Fred­dy Holm, Roger Mor­land og Trond Gran­lund. Ter­je Norum­s­tod for diktutvalg/komposisjon og Trond Gran­lund var invi­tert for å syn­ge med Eva Støm­ner. Det­te ble star­ten på sam­ar­bei­det rund­t­al­bu­met Skog­slus­ken, som også var nomi­nert til Spelle­manns­pri­sen i 2020

I 2023 tar Ter­je Norum og Trond Gran­lund med seg pla­ta ut på tur­ne med noen av de bes­te musi­ker­ne Nor­ge har å by på; Fred­dy Holm (gitar) Jørun Bøge­berg (Bass) og Anders Engen (per­ku­sjon).

Ned­last­bar fly­ger i PDF: HER
Pla­kat HER
Presse­skriv i word: Presse­skriv tur­né Skoglsusken 

Foto:
Kredi­te­res Mim­sy Møller

ANDRE KONSERTER MED TROND GRANLUND: 

San­ger jeg lær­te av faren min

Tan­ken er fri – arbeiderviser

San­ger jeg lær­te av Jok­ke 24