Elin Furubotn

Elin Furu­botn har lang farts­tid som voka­list, gita­rist, tekst­for­fat­ter og kom­po­nist og har på sine seks album sun­get seg inn i man­ge hjer­ter med hver­dags roman­tis­ke teks­ter på dia­lekt. Hun er en hyp­pig radio­spillt artist med fle­re san­ger på NRK P1 sine rota­sjons­lis­ter, som bl.a. I det stil­le, Et rom, Slepp tvi­len fri og Så lett det kan ver, sist­nevn­te en duett hun syn­ger sam­men med Mor­ten Abel. Hun har tur­nert i inn- og utland og san­ge­ne har også blitt spilt på euro­pe­is­ke radio­sta­sjo­ner. Også i USA fikk hun opp­merk­som­het for sitt inter­na­sjo­na­le album Heilt nye vei (2012) og på sitt norsk-språk­li­ge album vant hun pris for bes­te plate.

Teks­te­ne er ofte pre­get av hver­dags­si­tua­sjo­ner med under­fun­di­ge betrakt­nin­ger iblan­det humor og alvor. Hun syn­ger om alt fra sin barn­li­ge og lek­ne mor­mor som ble 100 år, til ten­årings-søn­nen som nek­ter hen­ne å spil­le Kar­pe Diem på hen­nes egen burs­dag. Elins sær­eg­ne stem­me er en fryd å lyt­te til og hun har en egen evne til å ska­pe klang­ful­le, iøyne­fal­len­de melo­di­er som er lett å få på hjernen.

NYHET 2023: Resir­ku­ler­te rim og reg­ler fra mor­mor sitt fang

Å nær­me seg det Nære: Egen kon­sert for eld­re. Se HER for mer informasjon