Jenny Jenssen

CORNELIS OG DAMENE – AV & MED JENNY JENSSEN

Kon­ser­ten CORNELIS OG DAMENE er basert på den folke­kjæ­re svensk – hol­lands­ke vise­kuns­te­rens Ccorne­ligs­Vre­eswij­ks udø­de­li­ge san­ger. Bohe­men, skan­dale­man­nen og kvinne­for­fø­re­ren sam­ar­bei­det og sang duet­ter med man­ge av Sve­ri­ges frems­te kvin­ne­li­ge artis­ter. Hans tall­rike for­hold til kvin­ner i pri­vat­li­vet var både kjær­lig­hets­fyl­te og ofte kom­plek­se. Corne­lis musi­kals­ke skild­rin­ger av for­els­kel­se, roman­tikk og kjær­lig­hets­sorg gri­per oss alle. Corne­lis kom fra Neder­land, men flyt­tet til Sve­ri­ge som 12 åring. Han had­de i til­legg ster­ke bånd til Bra­sil og var ofte der. Mye av hans vise­kunst gjen­spei­ler den glo­be­trot­te­ren han var. Han nen­tet melo­di­er fra and­re ver­dens­hjør­ner og skrev svens­ke teks­ter til dem. Hans melo­di­er har stort pub­li­kum i man­ge land

Jen­ny Jens­sen (60) har vært artist og enter­tai­ner hele livet. Alle­re­de som jent­unge i Bjerk­vik i Nord­land la folk mer­ke til hen­nes fine stem­me og ujålete fram­fø­ring. Med job­ben som voka­list og front­fi­gur i danse­ban­det Sep­ti­mus, ble hun også opp­da­get av res­ten av Nor­ge. Jen­ny ble danse­band­dron­ning i danse­ban­de­nes glans­tid. Etter tiden i Sep­ti­mus har Jen­ny stått fjell­støtt som solo­ar­tist. Hun har solgt man­ge hund­re tusen pla­ter, mot­tatt pla­ti­na og gull­pla­ter i fleng, og tur­nert lan­det rundt hvert enes­te år. Hun er gjen­gan­ger på TV og radio – senest på Lind­mo (NRK1-TV). Hen­nes TV-CV er impo­ne­ren­de. Hun har også sin egen sende­fla­te på radio­ka­na­len P10Country.

Last ned fly­ger HER
Las ned pla­kat HER