Joni på norsk

I kon­ser­ten «Joni på norsk» får du høre Joni Mitch­ells låter i norsk gjen­dikt­ning av Karo­li­ne Gre­ger­sen. Hun leg­ger stor vekt på ta vare på teks­te­nes idé og poe­tis­ke uttrykk, sam­ti­dig som teks­te­ne skal klin­ge godt på norsk. «Both sides now»,  «The river» og man­ge and­re kjen­te Joni Mitch­ell-låter får et nytt musi­kalsk uttrykk med åpne, akus­tis­ke og gro­ovy arran­ge­men­ter. Det­te er teks­ter og musikk til å bli gre­pet av.

Man­ge av Joni Mitch­ells teks­ter er som små novel­ler, med ster­ke og skjø­re teks­ter fra hen­nes eget liv. Teks­te­ne er kom­plek­se sam­ti­dig som de har et pre­sist og nøy­somt språk.

Fly­ger i PDF HER

Pla­kat HER

Pres­se I Word HER

Hør klipp fra kon­sert her: