All posts filed under “artister

Snekker Andersen og julenissen. Foto: Nils-Petter Aaland.

Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å ha, og så var det en jule­kveld at han lis­ta seg ut mens unge­ne og fru Snek­ker Ander­sen satt og knek­te nøt­ter for å spise […]

Jenny Jenssen - Hyllest til Cornelis - og hans damer

Jenny Jenssen

Jen­ny Jens­sen (60) har vært artist og enter­tai­ner hele livet. Alle­re­de som jent­unge i Bjerk­vik i Nord­land la folk mer­ke til hen­nes fine stem­me og ujålete fram­fø­ring. Med job­ben som voka­list og front­fi­gur i danse­ban­det Sep­ti­mus, ble hun også opp­da­get av res­ten av Nor­ge. Jen­ny ble danse­band­dron­ning i […]

Foto: Skogslusken

TROND GRANLUND

SKOGSLUSKEN «Bør­lis nær­het til natu­ren er noe jeg kjen­ner meg igjen i, og hans evne til å si noe om det å være men­nes­ke knyt­tet til natu­ren kan jeg rela­te­re meg til. Man­ge av sam­ti­dens kunst­ne­re bru­ker nett­opp natu­ren og vår relasjon/manglende rela­sjon til den […]

Per Vollestad på Grini i 2020. Foto Ina Strøm Kagge forlag.

Per Vollestad

DE SANG FOR LIVET – OM NORSK MOTSTANDSKAMP OG FORBUDTE VISER UNDER ANDRE VERDENSKRIG San­gen har sjel­den stått ster­ke­re i Nor­ge enn før and­re ver­dens­krig. Radio­en og gram­mo­fon­pla­ten had­de gjort sitt inn­tog, kor­be­ve­gel­sen var i sterk vekst og «all­san­gen» duk­ket for alvor opp som under­hold­nings­form. Så kom […]

Tor Halvosen

Tore Halvorsen

 Kon­sert med Tore Hal­vor­sen fra Ole Ivars I novem­ber 2018 ble det kjent at Tore Hal­vor­sen gir seg som voka­list i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år på sce­na med Ole Ivars men slut­ter ikke å gjø­re kon­ser­ter selv om ban­det og han går […]

Amund Enger

Amund Enger

Vår­en og høs­ten 2021 vil Amund Enger for førs­te gang dra ut på tur­ne med albu­met, «Hall­dis» der han har tone­satt poe­si av Hall­dis Moren Ves­aas. Som «Vogge­sang for en byt­ting» som Amund frem­før­te førs­te gang for Moren Ves­aas i 1976. Amunds førs­te møte med Hall­dis Moren […]

Narum

Narum

Til dag­lig er søsk­ne­ne Narum tra­velt opp­tatt med en rek­ke and­re pro­sjek­ter. Der­for har det de sis­te åre­ne vært vans­ke­lig å få til mer enn spred­te kon­ser­ter i ny og ne men i  2021 er de kla­re for opp­drag igjen. Narum har etab­lert seg som et […]

Roy Lønhøiden

Roy Lønhøiden

Det er få som lager pla­ter som Roy Løn­høi­den. Så vel­ar­ran­gert, føl­somt og til­bake­lent. En prak­tisk talt sam­let norsk pres­se har gitt Roy sine solo­al­bum glim­ren­de kri­tik­ker. Det fem­te albu­met til den lav­mæl­te musi­kern fra Kongs­vin­ger kom i april 2015, og ble raskt en kritikeryndling. […]

Guren Hagen

Guren Hagen

Guren Hagen er en av Nor­ges frems­te vise­kunst­ne­re og har et tro­fast pub­li­kum, både på kon­ser­ter og ved radio­ap­pa­ra­te­ne. Han har til nå utgitt tolv album med viser som Det sto­re i det små, Hotell jord, Sam­marsmårrå, Hjer­tet mitt og Vak­re du. Guren har blandt […]

Lars Martin Myhre Foto Cedric Acher

Lars Martin Myhre

Du har helt sik­kert hørt san­ger av Lars Mar­tin Myh­re, enten de har vært fra hans 31 år lan­ge sam­ar­bei­de med Odd Bør­ret­zen eller fra noen av hans sol­o­pla­ter. San­ger som «Deja vu», «Trøste­sang», «Hun lig­net på en som var pen», «Opp­brudd igjen» og «Skip som […]

Bestefar og elefanten, Geirr Lystrup

Så synger vi ei bok

Barne­time med Geirr Lyst­rup Ny barne­bok fra Geirr Lyst­rup: Beste­far og ele­fan­ten er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Bra­kar og Joan­na, Krys­tall­s­lot­tet. Og alle bøke­ne kan […]

Frem fra glemselen

Frem fra glemselen

Ta ei neve med gam­le skil­lings­vi­ser, en god slump gam­le gode nors­ke sang­bok­skat­ter, noen spise­skje­er Tau­be og Prøy­sen, to rau­se auser med humor, et par-tre hekto­li­ter bril­li­ant tan­gent­knip­sing, en diger sekk med god og lun stem­ning og to tonn all­si­dig musikk- og under­hold­­nings-erfa­ring. Da har […]

Molly & Partner

Molly & partner

Mari­an­ne Krog­ness og Karo­li­ne G. Her­lof­sen, invi­te­rer til Fami­lie­show­et ”Jeg vil hel­ler dan­se på bor­det”. Mol­ly & Part­ner er kjent fra NRK Radio Super og show­et er basert på den fan­tas­tis­ke musik­ken fra den nye cdén, bun­det sam­men av mye tøys og tull. Mol­ly & Part­ner har ikke […]

Levi Henriksen & Babylon Badlands

PÅ TURNE I HEDMARK APRIL 2018 2 sep­tem­ber kom Levi Hen­rik­sen med roma­nen Her hos de leven­de. His­to­ri­en Levi all­tid har hørt han skul­le skri­ve men som han all­tid har for­økt å lure seg unna; his­to­ri­en om faren, lik­het med sitt opp­hav og at man aldri […]

Adventskonsert med Roy og Elin

Adventskonsert med Roy og Elin

Elin Moen Rus­ten og Roy Løn­høi­den har sun­get sam­men i man­ge år både i stu­dio og på for­skjel­li­ge sce­ner rundt om i lan­det og det er man­ge som har ven­tet på et duett­al­bum med Roy Løn­høi­den og Elin Moen Rus­ten. Nå er tida inne med […]

Geirr Lystrup

Geirr Lystrup

over før­ti år på vise­vei­en er Geirr sta­dig på far­ten med nye og gam­le san­ger i gitar­kas­sa. Pub­li­kum får høre sla­ge­re som Som­mar i sep­tem­ber, Hon­ning­hum­la, Egg & champag­ne sam­men med san­ger fra de nyes­te cdene Kon­rad åh Kon­rad samt Alf og Dame­ne. All­sang blir […]

Elin Furubotn

Elin Furubotn

Elin Furu­botn har lang farts­tid som voka­list, gita­rist, tekst­for­fat­ter og kom­po­nist og har på sine seks album sun­get seg inn i man­ge hjer­ter med hver­dags roman­tis­ke teks­ter på dia­lekt. Hun er en hyp­pig radio­spillt artist med fle­re san­ger på NRK P1 sine rota­sjons­lis­ter, som bl.a. […]

Bestefar blir verdensmester

Høs­ten 2016 kom Geirr Lyst­rup med den 5‘te boka til barne­bar­na sine; Beste­far blir ver­dens­mes­ter. Boka er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: Beste­far og ele­fan­ten, 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Brakar […]

Erik Lukashaugen

Erik Lukashaugen

Av en sli­ters memoa­rer Hans Bør­li i ord og toner Vise­ar­tis­ten Erik Lukas­hau­gen (41) fikk sitt musi­kals­ke gjen­nom­brudd med det pris­be­løn­te og kri­ti­ker­ros­te debut­al­bu­met «Av en sli­ters memoa­rer», med teks­ter sig­nert den folke­kjæ­re tøm­mer­hog­ge­ren og dik­te­ren Hans Bør­li, i 2013. Suk­ses­sen før­te til at Erik sa […]

Haakon Paulsberg

Håkon Paulsberg

Håkon Pauls­berg (født 1952) kom­mer opp­rin­ne­lig fra Hunn­da­len som lig­ger like ved Gjø­vik men er nå bosatt i Ryg­ge i Øst­fold. Han har lang erfa­ring som trom­me­sla­ger innen­for en rek­ke stil­ar­ter, og har lang farts­tid som jazz­mu­si­ker. Fra 1980 og fram til i dag har han […]