Frem fra glemselen

Ta ei neve med gam­le skil­lings­vi­ser, en god slump gam­le gode nors­ke sang­bok­skat­ter, noen spise­skje­er Tau­be og Prøy­sen, to rau­se auser med humor, et par-tre hekto­li­ter bril­li­ant tan­gent­knip­sing, en diger sekk med god og lun stem­ning og to tonn all­si­dig musikk- og under­hold­nings-erfa­ring. Da har du Hel­ge Borglunds og Jørn Kols­ruds fore­stil­ling Var­me Viser og Gla­de Takter.

Hel­ge og Jørn har job­bet sam­men ved man­ge anled­nin­ger. I 2017 avslut­tet de inn­spil­lin­gen av Frem Fra Glem­se­len, kapit­tel 22, der Hel­ge er solist og Jørn er musi­kalsk arran­gør og pro­duk­sjons­an­svar­lig. Det synes de var så vel­lyk­ket og mor­somt at de har fort­satt det gode samarbeidet.

HELGE BORGLUND: Hel­ge plate­de­bu­ter­te for RCA i 1960- åra, og er kan­skje best kjent for de 22 pla­te­ne i Frem fra Glem­se­len-seri­en sam­men med Rita Enge­bret­sen. Seri­en har solgt nær­me­re 2 mil­lio­ner pla­ter – en nes­ten uslåe­lig norsk rekord! Hel­ge har også sun­get på fle­re pla­ter i Coun­trytreff-seri­en og på Treff-seri­en. Han har gitt ut to sol­o­pla­ter, ANNO 1980 og Langt Mot Vest. Beg­ge med Jørn Kols­rud som arran­gør. Hel­ge er en all­si­dig san­ger som er mye brukt som solist.

JØRN KOLSRUD: Jørn har spilt pia­no siden han var 4 år og har all­si­dig erfa­ring som musi­kant, blant annet som kirke­or­ga­nist, danse­mu­si­ker, akkom­pag­na­tør og arran­gør. Han ble kan­skje mest kjent som Bow­ler i Kyke­liko­kos, NRK’s direkte­send­te fro­kost-TV for barn fra 1996 til 2003. I det sis­te har han vært sen­tral sam­men med Ole Ivars i show­kon­ser­te­ne AldriFRE­åFÅ. Jørn er også en av opp­havs­men­ne­ne til den sto­re ani­ma­sjons-fami­lie­fil­men, TROLL – kon­gens hale, som had­de ver­dens­pre­miere lil­le jul­af­ten 2018.

Nyhet: Glad Jul med Hel­ge og Jørn

Las ned PDF for mer infor­ma­sjon her: Frem fra glem­se­len 2023

Last ned pla­kat her: Pla­kat

Last ned presse­skriv: Pres­se i word