CV

Erfa­ring:

KHKul­tur­verk­sted

mai 2007 – Nåvæ­ren­de. Bru­mund­dal Næringshage

Direk­tør

Før­de Inter­na­sjo­na­le Folkemusikkfestival

okto­ber 2003 – okto­ber 2004

Pro­sjekt­le­der Vest­norsk Bergkunstsenter

RANE – Rock Art in Northern Euro­pe. Flo­ra Kommune

okto­ber 2002 – okto­ber 2003

Kul­tur­sjef

Jøl­ster kommune

okto­ber 2001 – okto­ber 2002

Pro­sjekt­le­der kul­tur­pak­ka for Hedmark

Turne­or­ga­ni­sa­sjon for Hedmark

okto­ber 1999 – okto­ber 2001

Kul­tur­kon­su­lent

Prøysen­hu­set

mai 1998 – august 1999

Utdan­ning:

Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (UiB)

Cand Philol, Kulturviter

1992 – 1998

Lunds uni­ver­si­tet

Cand philol, Insti­tu­sjon for Kulturvitenskap

1997 – 1997