Kjøkkenet med Jo Strømgren Kompani

I utkant­en av en by lig­ger et for­latt og falle­fer­dig hus. En dag kom­mer det to men­nes­ker til huset. De står på hver sin side av huset og ten­ker; ”Her kan jeg bo!”. Den ene er en gam­mel sjø­mann, som omsi­der har gått i land. Den and­re er en for­eldre­løs liten jen­te som har rømt fra barne­hjem­met. De møtes på kjøk­ke­net. Ingen av dem vet hva de skal si, men beg­ge ten­ker ”jeg kom først!”. Slik star­ter his­to­ri­en om hvor­dan dis­se to blir eni­ge om å bo sam­men. Det viser seg å bli litt vans­ke­lig. Beg­ge vil gjø­re tin­ge­ne på sin måte og ingen har sær­lig erfa­ring med ver­ken hus eller kjøk­ken. Dess­uten er de noen sta­bei­ser, beg­ge to!

Kjøk­ke­net er Jo Strøm­gren Kom­pa­nis førs­te fore­stil­ling laget spe­si­elt for barn. Med et eks­pres­sivt fysisk form­språk og leken bruk av sce­no­gra­fi og lyd­ef­fek­ter er Kjøk­ke­net en lat­ter­vek­ken­de og under­fun­dig fore­stil­ling for hele fami­li­en. Jo Strøm­gren Kom­pa­ni er et av Nor­ges mest kjen­te dan­se- og tea­ter­kom­pa­ni­er. De har tur­nert ver­den over de sis­te 15 åre­ne, og deres fore­stil­lin­ger har høs­tet lov­ord og pri­ser i nes­ten 50 land. Kom­pa­ni­et er blitt kjent for å ska­pe fore­stil­lin­ger der de kom­bi­ne­rer dans og tea­ter på en humo­ris­tisk og over­ras­ken­de måte, noe som også fun­ge­rer svært godt for et ungt publikum.

Se HER eller på Jo Strøm­gren Kom­pa­ni for mer informasjon