Kvitebjørn Kong Valemon

«Kvite­bjør­nen så på hen­ne, med snil­le, lure øyne –akku­rat sån­ne øyne som dere har – og sa: Den kran­sen er ikke til salgs for pen­ger – men om du vil bli min kjæ­res­te venn og være med og bo sam­men med meg, da skal du få den.»

Kvite­bjørn Kong Vale­mon er et av de kjæ­res­te folke­even­ty­re­ne vi har fra Asbjørn­sen og Moe sin sam­ling Nors­ke folke­even­tyr, her for­talt på en helt ny måte av skue­spil­ler Thea Bor­ring Lan­de.  I den­ne for­tel­ler­fore­stil­lin­gen invi­te­rer Thea til en nær og spen­nen­de rei­se for unge­ne, som selv får være med å hjel­pe kongs­dat­te­ra på rei­sa. I even­ty­ret strek­ker hun seg ut fra sin tryg­ge sfæ­re for å under­sø­ke en drøm. I drøm­men, og even­ty­ret, møter hun Kvite­bjørn, men noe kom­mer hele tiden imel­lom dem. Kongs­dat­te­ra kjem­per med kløkt og klør og må ta i bruk alle evne­ne sine. For­tel­lin­gen hand­ler blant annet om ret­ten til å bestem­me over seg selv sam­ti­dig som vi tren­ger trygg­het, og å høre til i et fellesskap.

Fly­ger i PDF: HER

Pla­kat: HER

Presse/markedsskriv I word.HER