LARS MARTIN MYHRE

Du har sik­kert hørt san­ger av Lars Mar­tin Myh­re, enten de har vært fra hans 31 år lan­ge sam­ar­bei­de med Odd Bør­ret­zen eller fra noen av hans sol­o­pla­ter. San­ger som ”Deja vu”, ”Trøste­sang”, ”Hun lig­net på en som var pen”, ”Opp­brudd igjen” og ”Skip som møtes i nat­ten” ha vært hyp­pig spilt på NRK P1.

I år er det 40 år siden Lars Mar­tin Myh­re begyn­te med musikk på hel­tid, og kom­po­nis­ten, pro­du­sen­ten, musi­ke­ren og artis­ten Lars Mar­tin har hatt en mang­fol­dig kar­rie­re: Han har kom­po­nert film- og tea­ter­mu­sikk, del­tatt på nær­me­re 70 pla­ter, sam­ar­bei­det med utal­li­ge and­re artis­ter (bl.a. Arild Nyquist, Pal­le Mik­kel­borg, og Halv­dan Sivert­sen), mot­tatt fire Spel­le-mann­pri­ser og han har opp­nådd et plate­salg på nær­me­re 500 000 enhe­ter. Hans 31 år lan­ge sam­ar­beid med Odd Bør­ret­zen har vært en even­tyr­lig suk­sess både kunst­ne­risk og salgs-mes­sig og hans sol­o­pla­ter har fått strå­len­de mot­ta­gel­se av både pub­li­kum og anmeldere.

Lars Mar­tin gjør også kon­ser­ter for Den Kul­tu­rel­le Spaserstokken.

KONSERTER:

Lysbilde1

 

Lysbilde1