Lars Martin Myhre – pressemateriell

Du har sik­kert hørt san­ger av Lars Mar­tin Myh­re, enten de har vært fra hans 31 år lan­ge sam­ar­bei­de med Odd Bør­ret­zen eller fra noen av hans sol­o­pla­ter. San­ger som ”Deja vu”, ”Trøste­sang”, ”Hun lig­net på en som var pen”, ”Opp­brudd igjen” og ”Skip som møtes i nat­ten” ha vært hyp­pig spilt på NRK P1. I år er det 40 år siden Lars Mar­tin Myh­re begyn­te med musikk på hel­tid. Kom­po­nis­ten, pro­du­sen­ten, musi­ke­ren og artis­ten Lars Mar­tin har hatt en mang­fol­dig kar­rie­re: Han har kom­po­nert film- og tea­ter­mu­sikk, del­tatt på nær­me­re 70 pla­ter, sam­ar­bei­det med utal­li­ge and­re artis­ter (bl.a. Arild Nyquist, Pal­le Mik­kel­borg, og Halv­dan Sivert­sen), mot­tatt fire Spel­le-mann­pri­ser og han har opp­nådd et plate­salg på nær­me­re 500 000 enhe­ter. Hans 31 år lan­ge sam­ar­beid med Odd Bør­ret­zen har vært en even­tyr­lig suk­sess både kunst­ne­risk og salgs-mes­sig og hans sol­o­pla­ter har fått strå­len­de mot­ta­gel­se av både pub­li­kum og anmeldere.

Lars Mar­tin Myh­re omta­les ofte som en ”melo­di­ens mes­ter”. Aften­pos­ten beteg­net han en gang som ”den tekst­li­ge under­fun­dig­he­tens fore­truk­ne tone­set­ter”. Han har da også job­bet med en rek­ke for­fat­te­re, som Odd Bør­ret­zen, Arild Nyquist, Gro Dah­le, Jens Bjør­ne­boe (og man­ge fle­re) og har for tiden et svært nært sam­ar­beid med tekst­for­fat­ter Ing­var Hov­land. Nå øns­ker Lars Mar­tin å ta med seg opp­le­vel­ser fra dis­se sam­ar­bei­de­ne ut på tur­ne i en kon­sert der hans egen musikk, hans lit­te­rære ver­den og hans inspi­ra­sjons­kil­der står i sen­trum. Sam­men med et strø­kent gitar­spill og en fabel­ak­tig for­tel­ler­evne utgjør det­te en minne­ver­dig og mor­som kon­sert­opp­le­vel­se der hver­ken smil eller tårer er langt unna.

Last ned tekst som wordfil Last ned tekst i Wordformat:

Pres­se Lars Martin

Høy­opp­løs­lig foto:

Lars Martin Myhre Foto Cedric Acher