Musikkdetektiven kan besøke deg på fire måter

1: Musikk­de­tek­ti­vens Enmanns­or­kes­ter: Musikk­de­tek­ti­ven kom­mer med seg selv og en kof­fert full av rare ting. Med mik­ro­fon og loop-boks blir alle tin­ge­ne plut­se­lig til musikk.

Varig­het ca. 30 minutter
10–50 tilskuere
Barn mel­lom 4–9 år
Mål­grup­pe: Barne­hage, barne­sko­le, fes­ti­va­ler, kjøpe­sen­te­re etc.

2: Musikk­de­tek­ti­vens koke­bok: Alt vi kan spi­se kan bli til mat. Alt vi kan høre kan bli til musikk. Sam­men med ban­det The What­sons hol­der Musikk­de­tek­ti­ven kon­ser­ter for et stør­re pub­li­um. Vi bru­ker koke­bok­meta­fo­rer for å lage ny musikk på direk­ten – sam­men med pub­li­kum. The What­sons består av de leken­de musi­ker­ne Fro­de Bernt­zen (gita­rer) og Mats Lille­haug (trom­mer).

Varig­het 30–45 minutter
10–300 til­skue­re – eller mer om du vil
Barn mel­lom 6–12 år
Mål­grup­pe: Barne­sko­le, fes­ti­va­ler, idretts­tur­ne­rin­ger, kjøpe­sen­te­re etc.

3: Verk­sted for barn og unge: Musikk­de­tek­ti­ven mener at alle kan lage musikk. Med en rek­ke enk­le øvel­ser, som gir resul­ta­ter hver gang, job­ber unge­ne fram sine egne låter. Her blir burs­dags­da­to­er, tele­fon­num­mer, navn på kjæ­res­ter og alt mulig annet til klin­gen­de toner.

Varig­het: 2–5 timer
5–30 deltagere
6–18 år
Mål­grup­pe: Barne­sko­le, kul­tur­sko­le, VGS, folke­høg­sko­ler, UKM etc.

4: Kurs for voks­ne: De fles­te unger els­ker å ska­pe – enten det er gjen­nom teg­ning, mat­la­ging eller musi­se­ring. Musikk­de­tek­ti­ven Hal­vard Bjørk­ås deler gjer­ne av sine enk­le og kon­kre­te øvel­ser. De fles­te av dis­se kre­ver ikke musikk­fag­lig kom­pe­tan­se – bare lys­ten til å kas­te seg ut i det. Kur­se­ne skred­der­sys til del­ta­ger­nes øns­ke: Barne­hage­an­sat­te tren­ger kan­skje ide­er til hvor­dan de kan inte­gre­re arbeid med lyder og musikk i leken. Kul­tur­skole­læ­re­re har kan­skje behov for tips til hvor­dan ele­ve­ne kan ska­pe musikk alle­re­de fra førs­te time. Til­bake­mel­din­ge­ne fra tid­li­ge­re del­ta­ge­re, er at dis­se kur­se­ne er mat­nyt­ti­ge. De går hjem med kon­kre­te ide­er, som de kan bru­ke i job­ben sin dagen etter.

Varig­het: 1–3 timer
5–300 del­ta­ge­re – eller fle­re om du vil
Mål­grup­pe: Voks­ne som øns­ker å musi­se­re med barn – barne­hage­an­sat­te, lære­re, kul­tur­skole­læ­re­re, Musikk­lin­je – vgs, folke­høg­skole­læ­re­re, foreldregrupper