Narum

Til dag­lig er søsk­ne­ne Narum tra­velt opp­tatt med en rek­ke and­re pro­sjek­ter. Der­for har det de sis­te åre­ne vært vans­ke­lig å få til mer enn spred­te kon­ser­ter i ny og ne men i  2021 er de kla­re for opp­drag igjen.

Narum har etab­lert seg som et av de vesent­li­ge ban­de­ne innen norsk vise­tra­di­sjon, under en tyde­lig påvirk­ning av ame­ri­kansk roots­mu­sikk. De har siden 2009 gitt ut fire pla­ter med en impo­ne­ren­de kva­li­ta­tiv jevn­het med hen­syn til både musikk, tekst og fram­fø­ring. Narum har nok len­ge hatt et pro­blem når de skal vel­ge ut sine bes­te låter til en halv­an­nen times kon­sert. Kårin­gen i 2011 på NRK Hed­mark og Opp­land av låten “Je veit et stel­le”, til den desi­dert bes­te låta i Hed­mark og Opp­land, tyder på at de for lengst har blitt en vesent­lig del av det kul­tu­rel­le møb­le­men­tet hos folk i deres kjerne­om­rå­de på det ind­re Øst­land. Spelle­manns­pri­sen: Narum fikk Spelle­mann­pri­sen i 2010 i kate­go­ri­en viser for sitt album “Ælt som var søkk borte”, året før var de også nomi­nert på debut­al­bu­met «Sam­ma hen du fær». I mars 2013 ble de til­delt dia­lekt­pri­sen av Austmannalaget.

Narum består av: Lars Chris­ti­an Narum er best kjent som trak­tør av tan­gen­ter i Hell­bil­lies siden 2001. Han har skre­vet både teks­te­ne og melo­di­ene på pla­te­ne. Lars Chris­ti­an spil­ler pia­no og Ham­mond B3-orgel, og har en for­tid i Nick­els & Dimes. Han har spilt i band siden han var sju år gam­mel. Jon Anders Narum spil­ler gitar, og har pro­du­sert alle fire pla­te­ne, som er spilt inn i hans eget stu­dio på Toten. Jon Anders har vært pro­fe­sjo­nell musi­ker og pro­du­sent i man­ge år, og har bl.a. spilt sam­men med Espen Lind. Også Jon Anders spil­te i band sam­ti­dig som han begyn­te på barne­sko­len. Bene­dik­te Narum Jens­sen er voka­list, og hun debu­ter­te som san­ger på radio som tre­åring. Hun er også med­lem av trio­en «Songs From The Sea». Hun har i man­ge år satt sitt preg på det loka­le musikk- og tea­ter­li­vet på Toten.

Lewi Ber­grud med­vir­ker på bass og vokal, Håvar Gjes­tvang på trommer

Tur­ne­en er et sam­ar­beid mel­lom KH Kul­tur­verk­sted AS og
929 Produksjoner