OM KHKULTURVERKSTED

Kari­an­ne Hol­men er utdan­net etnolog/kulturviter fra Uni­versti­te­tet i Ber­gen og har lang og bred arbeids­er­fa­ring som leder fra fes­ti­val, kul­tur og muse­ums­fel­tet. Kari­an­ne etab­ler­te KHKul­tur­verk­sted i 2009 og book­er per dags dato artis­ter som Guren Hagen, Geirr Lyst­rup, Lars Mar­tin Myh­re og Håkon Pauls­berg. KHKul­tur­verk­sted er i sta­dig utvik­ling og har også tea­ter­fore­stil­lin­ger på vei­en i 2015. Ung­kar, en nyde­lig liten fore­stil­ling basert på per­ler fra Alf Prøy­sen sitt for­fat­ter­skap, samt Pil­ut­ta deg – en hyl­lest til Astrid Lind­gren. Ved siden av artis­t­ar­bei­det job­ber Kari­an­ne også med egen kunst og i pro­sjek­ter med and­re kunst­ne­re, desig­ne­re og forfattere.

Se mere infor­ma­sjon om hver artist og deres pro­sjek­ter under meny­en og ta gjer­ne konstakt for en ufor­mell prat.

 

Lysbilde1

 

Erfa­ring:

KHKul­tur­verk­sted

mai 2007 – Nåvæ­ren­de. Bru­mund­dal Næringshage

 

Direk­tør

Før­de Inter­na­sjo­na­le Folkemusikkfestival

okto­ber 2003 – okto­ber 2004

 

Pro­sjekt­le­der Vest­norsk Bergkunstsenter

RANE – Rock Art in Northern Euro­pe. Flo­ra Kommune

okto­ber 2002 – okto­ber 2003

 

Kul­tur­sjef

Jøl­ster kommune

okto­ber 2001 – okto­ber 2002

 

Pro­sjekt­le­der kul­tur­pak­ka for Hedmark

Turne­or­ga­ni­sa­sjon for Hedmark

okto­ber 1999 – okto­ber 2001

 

Kul­tur­kon­su­lent

Prøysen­hu­set

mai 1998 – august 1999

 

Utdan­ning:

Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen (UiB)

Cand Philol, Kulturviter

1992 – 1998

Lunds uni­ver­si­tet

Cand philol, Insti­tu­sjon for Kulturvitenskap

1997 – 1997