Pressemateriale Musikkdetektiven

Musikk­de­tek­ti­ven Hal­vard Bjørk­ås har ett mål for øret: Han er på leting etter lyder som kan bli til musikk. – Det begyn­te vel med at jeg ble bevisst på den fine ryt­men som kom ut av sement­blan­de­ren da jeg fort­satt gikk i barne­ha­gen. En av hoved­må­le­ne med Musikk­de­tek­ti­ven, er å få unger med på tan­ken om at vi kan lage musikk av alt mulig. – Gjen­nom det­te øns­ker jeg å bidra til krea­ti­ve og opp­merk­som­me barn. I fle­re år har Musikk­de­tek­ti­ven fått støt­te fra Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken til å rei­se på skole­be­søk. Etter en fore­stil­ling med Musikk­de­tek­ti­ven er det visst­nok ikke uvan­lig at unge­ne kom­mer hjem og tøm­mer både skuf­fer og skap på leting etter ting som de kan ris­te på og blå­se i. – Det er spen­nen­de å møte ukjen­te barn og et ukjent rom uten stør­re pla­ner enn å lage musikk av det som fin­nes der, sier Bjørk­ås. Hver fore­stil­ling blir der­med vel­dig for­skjel­lig, avhen­gig av hvil­ke inn­spill unge­ne kom­mer med.

Hal­vard Bjørk­ås har job­bet som musikk­læ­rer på Stan­ge vgs i Hed­mark i over ti år, der han blant annet under­vi­ser i gitar. Han har dre­vet med musikk siden mam­mas bøt­ter ble til slag­verk på stue­gul­vet, og sene­re gjen­nom korps, ten sing og uli­ke band. Fasci­na­sjo­nen for for­skjel­li­ge instru­men­ter har all­tid vært der. Det­te tar han med seg som Musikk­de­tek­tiv, der hage­slan­ger, grøn­sa­ker og verk­tøy blir nye instru­men­ter. – Jeg er første­trom­pe­tist i Gar­de­na­mu­sik­ken, sier Bjørk­ås og blå­ser en lang marsj i det som før var fami­li­ens hageslange.

Last ned tekst som wordfil Last ned teks­ten i word­for­mat her: Musikk­de­tek­ti­ven. Presse

Høy­opp­lø­se­lig foto:

Musikkdetektiven