Skinnvotten

En liten fore­stil­ling om ulik­het og gjest­fri­het av og med Duc Mai-The

Det er vin­ter og kaldt i sko­gen, og hel­dig er den som fin­ner et sted å bo. Det gjør Pile­mus Silke­hår som fin­ner skinn­vot­ten. Så kom­mer Friske­frosk, Hare­mann, Reve­mor, Ulven, Vill­svi­net og Bamse­far og ban­ker på. En etter en får de alle plass i den var­me vot­ten. Musikk fra lan­det de kom­mer fra klin­ger ut i den natte­mør­ke sko­gen, toner fra Nor­ge, Sri Lan­ka, Polen, Sve­ri­ge, Pakis­tan, Viet­nam og Russ­land. Alle får plass, selv om det kna­ker i sømmene.

Fore­stil­lin­gen er inspi­rert av et ukrainsk even­tyr. Det sam­me even­ty­ret var også til inspi­ra­sjon for Alf Prøy­sens da han gjen­dik­tet og over­sat­te det­te i boka, Skinn­vot­ten. Duc Mai-The spil­ler alle rol­le­ne med stor inn­le­vel­se og byr på for­tel­ler­tea­ter på sitt bes­te. Duc var fer­dig utdan­net ved Sta­tens Tea­ter­høg­sko­le i 1992 og har vært ansatt ved fle­re av lan­det størs­te sce­ner, som Natio­nal­thea­tret, Oslo Nye Tea­ter, Riks­tea­te­ret, Tea­ter Inn­lan­det, Roga­land Tea­ter etc. Duc er også kjent fra fle­re TV –pro­duk­sjo­ner og er også en mye brukt inn­le­ser for lyd­bok­for­la­ge­ne. Han dri­ver også eget fir­ma, Gut og kar produksjon.

Tea­ter­fore­stil­lin­gen er støt­tet av Spenn og Fond for lyd og bil­de. Varig­het: 30 minut­ter. Alder: Pas­ser for barn og unge fra 5 år. Antall barn: maks 50 i amfi eller på flatt gulv. Tek­nisk: Med­bragt eller etter avtale

«Vi så Skinn­vot­ten med våre to barn på seks og sju år. Duc Mai-The impo­ne­rer med stor for­tel­ler­gle­de, høyt tem­po og fif­fi­ge veks­lin­ger. Gøy for både barn og voks­ne. » Hamar Kulturhus

PR mate­ria­le:

Skinn­vot­ten i PDF

Skinn­vot­ten. pres­se i word

Pla­kat

Høy­opp­lø­se­li­ge bil­de (kredi­te­res Gis­le Bjørneby):

Skinnvotten

Bruk av illust­ra­sjon kredi­te­res Viksnik design/Kaja Vik:

Skinnvotten