Ungkar

Ungkar

Ung­kar er en kon­sert basert på Alf Prøy­sens viser, bun­det sam­men av et utvalg av hans man­ge prosa­teks­ter. Til sam­men blir det­te en liten his­to­rie. En his­to­rie om spell­då­ser, fun­de­rin­ger, ung­kars­sor­ger og lyk­ka som går i krok og sving. I en lek med musikk­sjan­ge­re og sce­nis­ke uttrykk, pre­sen­te­rer kon­ser­ten møter med Prøy­sens kvinne­skik­kel­ser, sett fra en ung­kars per­spek­tiv. Utdrag fra Prøy­sens lør­dags­stub­ber er satt inn i og mel­lom vise­ne og bidrar til å under­stre­ke sang­teks­te­ne, samt å lede pub­li­kum fra vise til vise, noe som ska­per en hel­het i kon­ser­ten. Ram­met inn med kosty­mer og rekvi­sit­ter blir det­te en kon­sert­opp­le­vel­se du kom­mer til å hus­ke len­ge.

 

Presse­ma­te­ri­ell  Video/Lyd