Adventskonsert med Roy og Elin

Elin Moen Rus­ten og Roy Løn­høi­den har sun­get sam­men i man­ge år både i stu­dio og på for­skjel­li­ge sce­ner rundt om i lan­det og det er man­ge som har ven­tet på et duett­al­bum med Roy Løn­høi­den og Elin Moen Rus­ten. Nå er tida inne med albu­met Født i en stall.

Den klas­sis­ke duett­san­gen fra Ame­ri­kansk folk og coun­try er kil­den til det de for­mid­ler på debut­al­bu­met, som også i høy­es­te grad er et jule­al­bum. Elin og Roy har noe på hjer­tet de vil for­mid­le om høy­ti­den som alle har et for­hold til, på godt eller vondt. Låt­ma­te­ria­let er satt sam­men av egen­skrev­ne san­ger, gjen­dikt­nin­ger fra ame­ri­kansk og svensk for­tel­ler­tra­di­sjon, samt et par tra­di­sjo­nel­le jule­san­ger. Ypper­lig pro­duk­sjon av Olav Tor­geir Kops­land, og ele­gant musi­se­ring av Eivind Klø­ve­rød har gjort det­te til et anner­le­des jule­al­bum. Nært, nakent og ærlig. I novem­ber og desem­ber 2017 tar Elin og Roy med seg san­ge­ne fra det nye albu­met ut på adventsturne.

Vel­kom­men til en nyde­lig, lav­melt og litt anner­le­des advents­kon­sert! Se HER for mer infomasjon!