Lars Martin Myhre

Artist

Du har helt sik­kert hørt san­ger av Lars Mar­tin Myh­re, enten de har vært fra hans 31 år lan­ge sam­ar­bei­de med Odd Bør­ret­zen eller fra noen av hans sol­o­pla­ter. San­ger som «Deja vu», «Trøste­sang», «Hun lig­net på en som var pen», «Opp­brudd igjen» og «Skip som møtes i nat­ten» ha vært hyp­pig spilt på NRK P1. Lars Mar­tin omta­les ofte som en «melo­di­ens mes­ter». I år er det 40 år siden Lars Mar­tin Myh­re begyn­te med musikk på hel­tid, og kom­po­nis­ten, pro­du­sen­ten, musi­ke­ren og artis­ten Lars Mar­tin har hatt en mang­fol­dig kar­rie­re: Han har kom­po­nert film- og tea­ter­mu­sikk, han har del­tatt på nær­me­re 70 pla­ter, han har sam­ar­bei­det med utal­li­ge and­re artis­ter (bl.a. Arild Nyquist, Pal­le Mik­kel­borg, og Halv­dan Sivert­sen), mot­tatt fire Spelle­mann­pri­ser og opp­nådd et plate­salg på nær­me­re 500 000 enhe­ter. Hans 31 år lan­ge sam­ar­beid med Odd Bør­ret­zen har vært en even­tyr­lig suk­sess både kunst­ne­risk og salgs­mes­sig. Hans sol­o­pla­ter har fått strå­len­de mot­ta­gel­se av både pub­li­kum og anmeldere.

Se HER for mer infor­ma­sjon om Lars Mar­tin sine kon­ser­ter for eldre.

NB! Ny pla­te kom­mer i sep­tem­ber 2016!

«Afte­nens kunst­ne­ris­ke inn­slag med Lars Mar­tin Myh­re var used­van­lig given­de – men en var­men­de nær­het.» (Kåre Wil­loch)
«… sjar­mer­te Dokk­hu­set i senk»  Adresse­avi­sen

Konserter/prosjekter

 

Presse­ma­te­ri­ell Video/Lyd Pla­kat