Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å ha, og så var det en jule­kveld at han lis­ta seg ut mens unge­ne og fru Snek­ker Ander­sen satt og knek­te nøt­ter for å spi­se filipine.»

Den­ne klas­sis­ke jule­for­tel­lin­gen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og tar sto­re og små med på en nos­tal­gisk rei­se inn­over der og bort­over sånn.

Tea­ter Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998. De var mest akti­ve mel­lom 2002 og 2016. Dis­se åre­ne pro­du­ser­te de hele  21 fore­stil­lin­ger som ble spilt over 4000 gan­ger for over 360.000 barn, unge og voks­ne over det gans­ke land. 32 skue­spil­le­re har vært enga­sjert på kor­te­re eller leng­re enga­sje­ment og tea­te­ret har har hatt 3 co-pro­duk­sjo­ner: Helt på tup­pa! (med Sogn og Fjorda­ne Tea­ter), Vesle­blak­ken (i 2012 med Tea­ter Inn­lan­det) og Et jule­even­tyr (i 2016 med Tea­ter Inn­lan­det) Peder Opstad har også job­bet som skue­spil­ler, kunst­ne­risk råd­gi­ver og dra­ma­turg ved Akers­hus Tea­ter . I høst er han også instruk­tør på fore­stil­lin­gen Refu­sert ved Tea­ter Ibsen.

Skue­spil­ler: Peder Opstad
Kosty­me og foto: Cathri­ne Gåre Opstad
Dra­ma­ti­se­ring, regi , musikk: Peder Opstad
Alder: Barn fra 3 år og oppover
Antall pub­li­kum­me­re: 60–80 på flatt gulv eller amfi
Leng­de:  25–30 min

Snek­ker Ander­sen i PDF HER
Pla­kat HER
Tekst I word HER

HØYOPPLØSELIG FOTO