Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å ha, og så var det en jule­kveld at han lis­ta seg ut mens unge­ne og fru Snek­ker Ander­sen satt og knek­te nøt­ter for å spi­se filipine.»

Den­ne klas­sis­ke jule­for­tel­lin­gen av Alf Prøy­sen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og tar sto­re og små med på en nos­tal­gisk rei­se inn­over der og bort­over sånn.

Tea­ter Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998, og spil­ler egen­pro­du­ser­te tea­ter­fore­stil­lin­ger for barn og unge over hele lan­det. Fore­stil­lin­ge­ne er lek­ne, poe­tis­ke og musi­kals­ke, og beteg­nes ofte som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Siden star­ten i 1998 har Tea­ter Grims­bor­ken pro­du­sert nær­me­re 30 fore­stil­lin­ger. De fles­te for barn og unge via Den kul­tu­rel­les skole­sek­ken, men kom­pa­ni­et kan også vise til en rek­ke opp­tre­de­ner på fes­ti­va­ler, samt co-pro­duk­sjo­ner med insti­tu­sjons­teat­re. I dag spil­les de fles­te fore­stil­lin­ge­ne på biblio­tek, kul­tur­hus og lit­te­ra­tur­fes­ti­va­ler, men har fort­satt det til fel­les at de er opp­sø­ken­de, mobi­le og tek­nisk sett svært enk­le.En lang rek­ke skue­spil­le­re har gjen­nom åre­nes løp vært inn­om kom­pa­ni­et, men i dag frem­står Tea­ter Grims­bor­ken mer eller mind­re som et sol­o­pro­sjekt, der Peder Opstad selv står på scenen.

Skue­spil­ler: Peder Opstad
Kosty­me og foto: Cathri­ne Gåre Opstad
Dra­ma­ti­se­ring, regi , musikk: Peder Opstad
Alder: Barn fra 4 år og oppover
Antall pub­li­kum­me­re: 60–80 på flatt gulv eller amfi
Leng­de:  25 min

Snek­ker Ander­sen i PDF HER
Pla­kat HER
Tekst I word HER

HØYOPPLØSELIG FOTO. Kredi­te­res Nils-Petter Aaland