Vesleblakken

Vesle­blak­ken er en dra­ma­ti­se­ring av en novel­le av Ren­dals­for­fat­te­ren Jacob Bre­da Bull. Novel­len ble utgitt i sam­lin­gen Preste­gårds­his­to­ri­er (1914), og på sett og vis udø­de­lig­gjort da Nor­dahl Rolf­sen tok den med i sin Lese­bok for folke­sko­len. Novel­len frem­stil­les som et auten­tisk barn­doms­min­ne fra for­fat­te­rens opp­vekst: en bror er døds­syk, og det må hen­tes lege­hjelp fra Tyn­set. Hes­ten Vesle­blak­ken er både går­dens ras­kes­te hest og bar­nas kjæ­res­te venn, og det fal­ler på dren­gen Ola Jon­sen Stygg­på­jord å dri­ve hes­ten til døde for å hen­te legen tidsnok.

Med­vir­ken­de:
Skue­spil­le­re:
Mar­kus Tønseth og Peder Opstad, Regi: Atle Knud­sen, Manus: Atle Knud­sen i sam­ar­beid med Mar­kus Tønseth og Peder Opstad, Musikk: Erling Stor­dahl, omar­ran­gert av Iver Bjur­gren, Kosty­me: Cathri­ne Gåre Opstad, Sce­no­graf: Britt Elin Øst­by, Pro­du­sent: Peder Opstad
Pas­ser for: Barn fra 6 år og voks­ne i alle aldre.
Tek­nisk rider: Se her!
Fore­stil­lin­gen er støt­tet av: Norsk Skue­spil­ler­for­bunds Fond for Fri­lan­se­re og Spenn.no. Vesle­blak­ken er en co-pro­duk­sjon mel­lom Tea­ter Grims­bor­ken og Tea­ter Innlandet

Sagt om forestillingen: 

Øst­len­din­gen, Einar Wedøe: «Vesle­blak­ken rir igjen»
«På mes­ter­lig vis har Tea­ter Grims­bor­ken, sam­men med Tea­ter Inn­lan­det, til­pas­set his­to­ri­en for unge til­skue­re anno 2012.»

For fle­re anmel­del­ser og omta­ler av Vesle­blak­ken, se her!

Presse­skriv I word: Vesle­blak­ken presse

Presse­foto. Kredi­te­res Atle Knudsen