Geitekillingen som …

GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI er en dra­ma­ti­se­ring av Alf Prøy­sens kjen­te og kjæ­re bok med sam­me tit­tel. Fore­stil­lin­gen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og kom­mu­ni­se­rer direk­te med pub­li­kum gjen­nom en berg og dal­bane av fysis­ke able­gøy­er, ver­ba­le bloms­ter og mate­ma­tis­ke krum­spring.  Kla­rer vår helt å tel­le til ti der han roter seg ut på lan­det, eller må pub­li­kum kom­me ham til unnsetning?

GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI had­de pre­miere 21.10.2011, og har siden den gang blitt spilt over 300 gan­ger, for­delt på barne­ha­ger og biblio­tek i Øst­lands­om­rå­det, samt på tur­né for DKS Møre og Roms­dal, Brage­teat­ret, Tea­ter Ibsen og Folke­aka­de­mi­et. I til­legg har det vært fle­re gjeste­spill på insti­tu­sjons­teat­re, fes­ti­va­ler og kulturhus.

 

For mer infor­ma­sjon og tek­nisk rider: Se Geite­kil­lin­gen

Last ned pla­kat HER  Pres­se i word HER Foto las­tes ned under og Kredi­te­res Nils-Petter Aaland: