Påskemåne Ønskesol

Inspi­rert av en bok av Jo Ten­fjord og Harald Nordberg.

Den som får se sola dan­se på påske­mor­gen kan øns­ke seg noe! Påske­måne Ønske­sol er en leken og vak­ker fore­stil­ling for barn fra ca 4 år og deres fami­li­er. Søs­ken, for­eld­re og ikke minst beste­for­eld­re øns­kes varmt velkommen.

Langt nord i Svart­da­len bor Ves­le-Live og pap­pa. Olde­mor Gam­mel-Live bor i kår­stua ute på tunet.Men en dag skjer det noe, og Ves­le-Live får et vik­tig oppdrag…Thea Bor­ring Lan­de for­tel­ler og spil­ler Ves­le-Live, mens Jørn Erik Ahl­sen Alkan­ger tone­set­ter fore­stil­lin­gen. Med enk­le virke­mid­ler av høy kva­li­tet for­tel­ler de en stor, liten his­to­rie ram­met inn av livets og natu­rens års- og livs­syk­lu­ser, på bar­nas pre­mis­ser. Mar­te Mag­nus­dot­ter Solem har dra­ma­ti­sert og regis­sert fore­stil­lin­gen med sitt klo­ke blikk – med mas­se glimt i øyet og kjær­lig­het til menneskene.

For mer infor­ma­sjon om fore­stil­lin­gen se HER

Om utøver­ne: Skue­spil­ler Thea Bor­ring Lan­de har spilt sto­re rol­ler på fle­re av lan­dets størs­te sce­ner, men det hun els­ker aller mest, er å spil­le i små rom med akku­rat pas­se man­ge men­nes­ker i. For her møtes vi på ordent­lig! Hun bren­ner for å gi pub­li­kum gode tea­ter­opp­le­vel­ser med plass til både lat­ter og kan­skje en liten tåre i øyekroken.

Musi­ker Jørn Erik Ahl­sen Alkan­ger er en spelle­mann­pris­vin­nen­de gita­rist med fle­re tusen barne­kon­ser­ter bak seg sam­men med artist Sarah Camil­le. Med bak­grunn fra jazz og rock, og med fle­re år hvor han har fors­ket på i taa­rab-musikk fra Zan­zi­bar, Tan­za­nia, har han skapt en unik stil som blan­der et moder­ne lyd­bil­de med det tra­di­sjo­nel­le og det nære. Som tea­ter­mu­si­ker fyl­ler han rom­met og for­tel­lin­gen med klan­ger og melo­di­er som får oss til å lyt­te enda bedre.

Fore­stil­lin­gen er støt­tet av Norsk Kul­tur­fond, Spenn.no, Fond for lyd og bil­de, Det Nors­ke Kom­po­nist­fond, Klo­den Tea­ter, Ber­ge­sen­stif­tel­sen og Nes­od­den Kommune