Rasmus på loffen

«Tror du at det fin­nes noen som vil ha en gutt med rett hår? Alle vil ha en jen­te med krøl­le­te hår, tro meg. – Men, om ingen vil ha en… Om man møter noen, og så fin­nes det ingen and­re der… Da må de ta en … selv om du ikke har krøl­le­te hår …! Tenk … tenk i mor­gen blir en vidundersdag!

Ras­mus er for­eldre­løs og bor på barne­hjem. En dag bestem­mer han seg for å røm­me! På lande­vei­en tref­fer han Para­dis-Oskar og sam­men drar de ut på lof­fen, på spen­nen­de og mor­som­me eventyr.

Astrid Lind­grens kjen­te og kjæ­re for­tel­ling om Ras­mus på lof­fen var et realt drøm­me­pro­sjekt for skue­spil­ler Anders San­zén, som selv har pro­du­sert og regis­sert fore­stil­lin­gen. I et for­ry­ken­de tem­po spil­ler han hele 18 rol­ler med musi­ker Bo Plat­zack ved sin side. Gjen­nom mime, akro­ba­tikk, sang og dans ska­pes en opp­le­vel­se fylt av var­me, gal­skap, vemod og spen­ning som det mang­ler side­styk­ke til. Vel­kom­men til en unik opp­le­vel­se med Ras­mus på loffen!

Les mer om Ras­mus på luf­fen i fly­ge­ren: HER