All posts filed under “nyheter

Snekker Andersen og julenissen. Foto: Nils-Petter Aaland.

Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å ha, og så var det en jule­kveld at han lis­ta seg ut mens unge­ne og fru Snek­ker Ander­sen satt og knek­te nøt­ter for å spise […]

Den vesle bygda som gløymde at det var jul - KHKulturverksted

TEATERROTTENE

FORESTILLINGER MED TEATERROTTENE: TEATERROTTENE PÅ SUPERDUPERHEMMELIG OPPDRAG PÅ KULTURHUS & BIBLIOTEK Mel­lom hyl­le­ne, på lof­tet og i kjel­le­ren er det rot­te­ne som sty­rer og ord­ner. De er de usyn­li­ge hjel­per­ne som lap­per og fik­ser på bøker og vas­ker og kos­ter slik at alt går knirkefritt […]

Foto: Skogslusken

TROND GRANLUND

SKOGSLUSKEN «Bør­lis nær­het til natu­ren er noe jeg kjen­ner meg igjen i, og hans evne til å si noe om det å være men­nes­ke knyt­tet til natu­ren kan jeg rela­te­re meg til. Man­ge av sam­ti­dens kunst­ne­re bru­ker nett­opp natu­ren og vår relasjon/manglende rela­sjon til den […]

Joni | KHKulturverksted

Joni på norsk

I kon­ser­ten «Joni på norsk» får du høre Joni Mitch­ells låter i norsk gjen­dikt­ning av Karo­li­ne Gre­ger­sen. Hun leg­ger stor vekt på ta vare på teks­te­nes idé og poe­tis­ke uttrykk, sam­ti­dig som teks­te­ne skal klin­ge godt på norsk. «Both sides now»,  «The river» og mange […]

Per Vollestad på Grini i 2020. Foto Ina Strøm Kagge forlag.

Per Vollestad

DE SANG FOR LIVET – OM NORSK MOTSTANDSKAMP OG FORBUDTE VISER UNDER ANDRE VERDENSKRIG San­gen har sjel­den stått ster­ke­re i Nor­ge enn før and­re ver­dens­krig. Radio­en og gram­mo­fon­pla­ten had­de gjort sitt inn­tog, kor­be­ve­gel­sen var i sterk vekst og «all­san­gen» duk­ket for alvor opp som under­hold­nings­form. Så kom […]

Skinnvotten

Skinnvotten

En liten fore­stil­ling om ulik­het og gjest­fri­het av og med Duc Mai-The Det er vin­ter og kaldt i sko­gen, og hel­dig er den som fin­ner et sted å bo. Det gjør Pile­mus Silke­hår som fin­ner skinn­vot­ten. Så kom­mer Friske­frosk, Hare­mann, Reve­mor, Ulven, Vill­svi­net og Bamsefar […]

Amund Enger

Amund Enger

Vår­en og høs­ten 2021 vil Amund Enger for førs­te gang dra ut på tur­ne med albu­met, «Hall­dis» der han har tone­satt poe­si av Hall­dis Moren Ves­aas. Som «Vogge­sang for en byt­ting» som Amund frem­før­te førs­te gang for Moren Ves­aas i 1976. Amunds førs­te møte med Hall­dis Moren […]

Janne og Muskat

Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til å ha even­tyr­stund for bar­na, men hvor i all ver­den har det blitt av even­tyr­bø­ke­ne hen­nes? Og hva er det for noe rart som ligger […]

Polly Esther og ønskemonsteret

Polly-Esther .….

  POLLY-ESTHER OG ØNSKEMONSTERET: Pol­ly-Est­her er redd for det mes­te og der­for øns­ker hun seg så inn­ma­ri et ekte mons­ter, men hva om monst­re ikke er sånn som man for­ven­ter seg? Fra bok til fore­stil­ling: Pol­ly-Est­her og ønske­mons­te­ret er en leken, visu­ell og musi­kalsk fore­stil­ling for barn fra […]

Alba trosser alt

LUNA TEATER

LUNA TEATER dri­ves av Lone Klein. Lone har tur­nert med blant annet fore­stil­lin­ge­ne Alba tros­ser alt, Furen i pan­na og Ole­an­na og jule­en­ge­len gjen­nom DKS, på Kul­tur­hus, biblio­tek og barne­ha­ger med til sam­men rundt 600 fore­stil­lin­ger. Hun har også vært skue­spil­ler i Hotel Cæsar, der […]

Pannekaka - Teater Grimsborken

Eventyret om Pannekaka

Even­ty­ret om Panne­kaka er en gjen­dikt­ning av et even­tyr av Asbjørn­sen og Moe. I den­ne ver­sjo­nen fore­går alt på ram­pe­te rim, og frem­fø­res som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Møt Kone Kro­ne, Gamle­far, Sju Skri­ker­un­ger, Mann Brann, Høne Pøne, Hane Pane, Ande Van­de, Gåse Våse, Gas­se Vas­se og […]

Vesleblakken - Teater Grimsborken

Vesleblakken

Vesle­blak­ken er en dra­ma­ti­se­ring av en novel­le av Ren­dals­for­fat­te­ren Jacob Bre­da Bull. Novel­len ble utgitt i sam­lin­gen Preste­gårds­his­to­ri­er (1914), og på sett og vis udø­de­lig­gjort da Nor­dahl Rolf­sen tok den med i sin Lese­bok for folke­sko­len. Novel­len frem­stil­les som et auten­tisk barn­doms­min­ne fra for­fat­te­rens opp­vekst: en […]

Hjem

Hjem

Vil­je har ver­dens bes­te hus. Det pas­ser hen­ne per­fekt på alle måter. Her har hun sen­gen sin, tin­ge­ne sine, her ser hun alle sol­opp­gan­ge­ne og tel­ler stjer­ne­ne. En dag kom­mer det noen og tar over hele huset, og Vil­je blir nødt til å fin­ne et […]

Geitekillingen - Teater Grimsborken

Geitekillingen som …

GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI er en dra­ma­ti­se­ring av Alf Prøy­sens kjen­te og kjæ­re bok med sam­me tit­tel. Fore­stil­lin­gen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og kom­mu­ni­se­rer direk­te med pub­li­kum gjen­nom en berg og dal­bane av fysis­ke able­gøy­er, ver­ba­le bloms­ter og mate­ma­tis­ke krum­spring.  Kla­rer vår helt […]