Snekker Andersen og julenissen. Foto: Nils-Petter Aaland.

Snekker Andersen og julenissen

Det var en gang en far som het Snek­ker Ander­sen, og han had­de man­ge unger slik som farer bru­ker å ha, og så var det en jule­kveld at han lis­ta seg ut mens unge­ne og fru Snek­ker Ander­sen satt og knek­te nøt­ter for å spise […]

Jenny Jenssen - Hyllest til Cornelis - og hans damer

Jenny Jenssen

Jen­ny Jens­sen (60) har vært artist og enter­tai­ner hele livet. Alle­re­de som jent­unge i Bjerk­vik i Nord­land la folk mer­ke til hen­nes fine stem­me og ujålete fram­fø­ring. Med job­ben som voka­list og front­fi­gur i danse­ban­det Sep­ti­mus, ble hun også opp­da­get av res­ten av Nor­ge. Jen­ny ble danse­band­dron­ning i […]

Rasmus på loffen

Rasmus på loffen

«Tror du at det fin­nes noen som vil ha en gutt med rett hår? Alle vil ha en jen­te med krøl­le­te hår, tro meg. – Men, om ingen vil ha en… Om man møter noen, og så fin­nes det ingen and­re der… Da må de […]

Kvitebjørn Kong Valemon av og med Thea Borring Lande. KHKulturverksted.

Kvitebjørn Kong Valemon

​«Kvite­bjør­nen så på hen­ne, med snil­le, lure øyne –akku­rat sån­ne øyne som dere har – og sa: Den kran­sen er ikke til salgs for pen­ger – men om du vil bli min kjæ­res­te venn og være med og bo sam­men med meg, da skal du få den.» […]

Den vesle bygda som gløymde at det var jul - KHKulturverksted

TEATERROTTENE

FORESTILLINGER MED TEATERROTTENE: TEATERROTTENE PÅ SUPERDUPERHEMMELIG OPPDRAG PÅ KULTURHUS & BIBLIOTEK Mel­lom hyl­le­ne, på lof­tet og i kjel­le­ren er det rot­te­ne som sty­rer og ord­ner. De er de usyn­li­ge hjel­per­ne som lap­per og fik­ser på bøker og vas­ker og kos­ter slik at alt går knirkefritt […]

Påskemåne Ønskesol. KHKulturverksted.

Påskemåne Ønskesol

Inspi­rert av en bok av Jo Ten­fjord og Harald Nord­berg. Den som får se sola dan­se på påske­mor­gen kan øns­ke seg noe! Påske­måne Ønske­sol er en leken og vak­ker fore­stil­ling for barn fra ca 4 år og deres fami­li­er. Søs­ken, for­eld­re og ikke minst besteforeldre […]

Foto: Skogslusken

TROND GRANLUND

SKOGSLUSKEN «Bør­lis nær­het til natu­ren er noe jeg kjen­ner meg igjen i, og hans evne til å si noe om det å være men­nes­ke knyt­tet til natu­ren kan jeg rela­te­re meg til. Man­ge av sam­ti­dens kunst­ne­re bru­ker nett­opp natu­ren og vår relasjon/manglende rela­sjon til den […]

Joni | KHKulturverksted

Joni på norsk

I kon­ser­ten «Joni på norsk» får du høre Joni Mitch­ells låter i norsk gjen­dikt­ning av Karo­li­ne Gre­ger­sen. Hun leg­ger stor vekt på ta vare på teks­te­nes idé og poe­tis­ke uttrykk, sam­ti­dig som teks­te­ne skal klin­ge godt på norsk. «Both sides now»,  «The river» og mange […]

Per Vollestad på Grini i 2020. Foto Ina Strøm Kagge forlag.

Per Vollestad

DE SANG FOR LIVET – OM NORSK MOTSTANDSKAMP OG FORBUDTE VISER UNDER ANDRE VERDENSKRIG San­gen har sjel­den stått ster­ke­re i Nor­ge enn før and­re ver­dens­krig. Radio­en og gram­mo­fon­pla­ten had­de gjort sitt inn­tog, kor­be­ve­gel­sen var i sterk vekst og «all­san­gen» duk­ket for alvor opp som under­hold­nings­form. Så kom […]

Tor Halvosen

Tore Halvorsen

 Kon­sert med Tore Hal­vor­sen fra Ole Ivars I novem­ber 2018 ble det kjent at Tore Hal­vor­sen gir seg som voka­list i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år på sce­na med Ole Ivars men slut­ter ikke å gjø­re kon­ser­ter selv om ban­det og han går […]

Teater Ibsen "Refusert" - Foto: Dag Jenssen

REFUSERT

Hvor­dan skal du kun­ne snu noe på hodet, når det alle­re­de står på hodet? spør hoved­per­sonen i Tom­my Sør­bøs nyskrev­ne tea­ter­styk­ke Refu­sert. Refu­sert er en tra­gi­ko­misk mono­log der skue­spil­ler Lars Sør­bø for­tel­ler his­to­ri­en om en gutt som star­ter sin kar­rie­re som multi­kunst­ner ved å imitere […]

Magiske Fredrik

Magiske Fredrik

Av Erlend R. Vik­ha­gen & Håkon T. Nielsen Det enes­te Fred­rik vil i ver­den er å lære seg å tryl­le sånn som far­far gjor­de. Fred­riks far­far var nem­lig ver­dens størs­te trylle­kunst­ner. Han kun­ne tryl­le pen­ger ut av øre­ne på folk, fikk ting til å sve­ve, sagde […]

Skinnvotten

Skinnvotten

En liten fore­stil­ling om ulik­het og gjest­fri­het av og med Duc Mai-The Det er vin­ter og kaldt i sko­gen, og hel­dig er den som fin­ner et sted å bo. Det gjør Pile­mus Silke­hår som fin­ner skinn­vot­ten. Så kom­mer Friske­frosk, Hare­mann, Reve­mor, Ulven, Vill­svi­net og Bamsefar […]

Amund Enger

Amund Enger

Vår­en og høs­ten 2021 vil Amund Enger for førs­te gang dra ut på tur­ne med albu­met, «Hall­dis» der han har tone­satt poe­si av Hall­dis Moren Ves­aas. Som «Vogge­sang for en byt­ting» som Amund frem­før­te førs­te gang for Moren Ves­aas i 1976. Amunds førs­te møte med Hall­dis Moren […]

Unge Viken Teater

Unge Viken Teater

Unge Viken Tea­ter ble stif­tet som Akers­hus Tea­ter i 2002 av Akers­hus Fyl­kes­kom­mu­ne, Skeds­mo kom­mu­ne, og Lille­strøm Kul­tur­fo­rum, lig­ger i Lille­strøm og har helt siden star­ten har de hatt et sær­lig fokus på barn og unge som et fun­da­ment i virk­som­he­ten.  Unge Viken Tea­ter er et utviklingsteater […]

Janne og Muskat

Janne og Muskat

I et muse­hull i nær­he­ten bor det en mus som heter MUSKAT. Det vet ikke Jan­ne. Hun gle­der seg til å ha even­tyr­stund for bar­na, men hvor i all ver­den har det blitt av even­tyr­bø­ke­ne hen­nes? Og hva er det for noe rart som ligger […]

Polly Esther og ønskemonsteret

Polly-Esther .….

  POLLY-ESTHER OG ØNSKEMONSTERET: Pol­ly-Est­her er redd for det mes­te og der­for øns­ker hun seg så inn­ma­ri et ekte mons­ter, men hva om monst­re ikke er sånn som man for­ven­ter seg? Fra bok til fore­stil­ling: Pol­ly-Est­her og ønske­mons­te­ret er en leken, visu­ell og musi­kalsk fore­stil­ling for barn fra […]

Alba trosser alt

LUNA TEATER

LUNA TEATER dri­ves av Lone Klein. Lone har tur­nert med blant annet fore­stil­lin­ge­ne Alba tros­ser alt, Furen i pan­na og Ole­an­na og jule­en­ge­len gjen­nom DKS, på Kul­tur­hus, biblio­tek og barne­ha­ger med til sam­men rundt 600 fore­stil­lin­ger. Hun har også vært skue­spil­ler i Hotel Cæsar, der […]

Geitekillingen - Teater Grimsborken

Teater Grimsborken

Tea­ter Grims­bor­ken ble star­tet av Peder Opstad i 1998, og spil­ler egen­pro­du­ser­te tea­ter­fore­stil­lin­ger for barn og unge over hele lan­det. Fore­stil­lin­ge­ne er lek­ne, poe­tis­ke og musi­kals­ke, og beteg­nes ofte som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Siden star­ten i 1998 har Tea­ter Grims­bor­ken pro­du­sert nær­me­re 30 fore­stil­lin­ger. De fleste […]

Narum

Narum

Til dag­lig er søsk­ne­ne Narum tra­velt opp­tatt med en rek­ke and­re pro­sjek­ter. Der­for har det de sis­te åre­ne vært vans­ke­lig å få til mer enn spred­te kon­ser­ter i ny og ne men i  2021 er de kla­re for opp­drag igjen. Narum har etab­lert seg som et […]

Roy Lønhøiden

Roy Lønhøiden

Det er få som lager pla­ter som Roy Løn­høi­den. Så vel­ar­ran­gert, føl­somt og til­bake­lent. En prak­tisk talt sam­let norsk pres­se har gitt Roy sine solo­al­bum glim­ren­de kri­tik­ker. Det fem­te albu­met til den lav­mæl­te musi­kern fra Kongs­vin­ger kom i april 2015, og ble raskt en kritikeryndling. […]

Pannekaka - Teater Grimsborken

Eventyret om Pannekaka

Even­ty­ret om Panne­kaka er en gjen­dikt­ning av et even­tyr av Asbjørn­sen og Moe. I den­ne ver­sjo­nen fore­går alt på ram­pe­te rim, og frem­fø­res som fysisk for­tel­ler­tea­ter. Møt Kone Kro­ne, Gamle­far, Sju Skri­ker­un­ger, Mann Brann, Høne Pøne, Hane Pane, Ande Van­de, Gåse Våse, Gas­se Vas­se og […]

Vesleblakken - Teater Grimsborken

Vesleblakken

Vesle­blak­ken er en dra­ma­ti­se­ring av en novel­le av Ren­dals­for­fat­te­ren Jacob Bre­da Bull. Novel­len ble utgitt i sam­lin­gen Preste­gårds­his­to­ri­er (1914), og på sett og vis udø­de­lig­gjort da Nor­dahl Rolf­sen tok den med i sin Lese­bok for folke­sko­len. Novel­len frem­stil­les som et auten­tisk barn­doms­min­ne fra for­fat­te­rens opp­vekst: en […]

"Bikuben" - KHKulturverksted

LARS VIK

Den­ne fore­stil­lin­gen star­ter med at en fyr toger inn i barne­ha­gen med en bikube – på hjul! Det­te er ikke en van­lig bikube, den er en for­und­rings­pak­ke full av over­ras­kel­ser. I nært og sprell leven­de sam­spill med bar­na dik­ter biku­be­man­nen fram en fengs­len­de his­to­rie om […]

Guren Hagen

Guren Hagen

Guren Hagen er en av Nor­ges frems­te vise­kunst­ne­re og har et tro­fast pub­li­kum, både på kon­ser­ter og ved radio­ap­pa­ra­te­ne. Han har til nå utgitt tolv album med viser som Det sto­re i det små, Hotell jord, Sam­marsmårrå, Hjer­tet mitt og Vak­re du. Guren har blandt […]

Hjem

Hjem

Vil­je har ver­dens bes­te hus. Det pas­ser hen­ne per­fekt på alle måter. Her har hun sen­gen sin, tin­ge­ne sine, her ser hun alle sol­opp­gan­ge­ne og tel­ler stjer­ne­ne. En dag kom­mer det noen og tar over hele huset, og Vil­je blir nødt til å fin­ne et […]

Geitekillingen - Teater Grimsborken

Geitekillingen som …

GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI er en dra­ma­ti­se­ring av Alf Prøy­sens kjen­te og kjæ­re bok med sam­me tit­tel. Fore­stil­lin­gen frem­fø­res som musi­kalsk for­tel­ler­tea­ter, og kom­mu­ni­se­rer direk­te med pub­li­kum gjen­nom en berg og dal­bane av fysis­ke able­gøy­er, ver­ba­le bloms­ter og mate­ma­tis­ke krum­spring.  Kla­rer vår helt […]

Lars Martin Myhre Foto Cedric Acher

Lars Martin Myhre

Du har helt sik­kert hørt san­ger av Lars Mar­tin Myh­re, enten de har vært fra hans 31 år lan­ge sam­ar­bei­de med Odd Bør­ret­zen eller fra noen av hans sol­o­pla­ter. San­ger som «Deja vu», «Trøste­sang», «Hun lig­net på en som var pen», «Opp­brudd igjen» og «Skip som […]

Teater Joker

NYHET!!!  DET VAR EN GANG DET BLE ET NÅ: Damer og her­rer, gut­ter og jen­ter, troll og prin­ses­ser. Bli med inn i even­ty­re­nes magis­ke ver­den, med his­to­ri­er om helte­mot, hjerte­lag, kløkt, under­li­ge vese­ner, skum­le skap­nin­ger, prin­ses­ser, troll og folke­kjæ­re skat­ter. Tre utøve­re, to kvin­ner og […]

Bestefar og elefanten, Geirr Lystrup

Så synger vi ei bok

Barne­time med Geirr Lyst­rup Ny barne­bok fra Geirr Lyst­rup: Beste­far og ele­fan­ten er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Bra­kar og Joan­na, Krys­tall­s­lot­tet. Og alle bøke­ne kan […]

Pilutta deg

PILUTTA DEG gjor­de stor suk­sess på vei­en i 2015 og 16. I 2021 tar vi opp igjen kon­ser­ten med man­ge av Lind­gren sine his­to­ri­er til ære for hen­ne, så bli med på lof­fen og syng deg gjen­nom Astrid Lind­grens rike. På sce­nen kan du se noe […]

Frem fra glemselen

Frem fra glemselen

Ta ei neve med gam­le skil­lings­vi­ser, en god slump gam­le gode nors­ke sang­bok­skat­ter, noen spise­skje­er Tau­be og Prøy­sen, to rau­se auser med humor, et par-tre hekto­li­ter bril­li­ant tan­gent­knip­sing, en diger sekk med god og lun stem­ning og to tonn all­si­dig musikk- og under­hold­­nings-erfa­ring. Da har […]

Molly & Partner

Molly & partner

Mari­an­ne Krog­ness og Karo­li­ne G. Her­lof­sen, invi­te­rer til Fami­lie­show­et ”Jeg vil hel­ler dan­se på bor­det”. Mol­ly & Part­ner er kjent fra NRK Radio Super og show­et er basert på den fan­tas­tis­ke musik­ken fra den nye cdén, bun­det sam­men av mye tøys og tull. Mol­ly & Part­ner har ikke […]

Levi Henriksen & Babylon Badlands

PÅ TURNE I HEDMARK APRIL 2018 2 sep­tem­ber kom Levi Hen­rik­sen med roma­nen Her hos de leven­de. His­to­ri­en Levi all­tid har hørt han skul­le skri­ve men som han all­tid har for­økt å lure seg unna; his­to­ri­en om faren, lik­het med sitt opp­hav og at man aldri […]

Adventskonsert med Roy og Elin

Adventskonsert med Roy og Elin

Elin Moen Rus­ten og Roy Løn­høi­den har sun­get sam­men i man­ge år både i stu­dio og på for­skjel­li­ge sce­ner rundt om i lan­det og det er man­ge som har ven­tet på et duett­al­bum med Roy Løn­høi­den og Elin Moen Rus­ten. Nå er tida inne med […]

Geirr Lystrup

Geirr Lystrup

over før­ti år på vise­vei­en er Geirr sta­dig på far­ten med nye og gam­le san­ger i gitar­kas­sa. Pub­li­kum får høre sla­ge­re som Som­mar i sep­tem­ber, Hon­ning­hum­la, Egg & champag­ne sam­men med san­ger fra de nyes­te cdene Kon­rad åh Kon­rad samt Alf og Dame­ne. All­sang blir […]

Jo Strømgren Kompani

Kjøkkenet med Jo Strømgren Kompani

I utkant­en av en by lig­ger et for­latt og falle­fer­dig hus. En dag kom­mer det to men­nes­ker til huset. De står på hver sin side av huset og ten­ker; ”Her kan jeg bo!”. Den ene er en gam­mel sjø­mann, som omsi­der har gått i land. […]

Elin Furubotn

Elin Furubotn

Elin Furu­botn har lang farts­tid som voka­list, gita­rist, tekst­for­fat­ter og kom­po­nist og har på sine seks album sun­get seg inn i man­ge hjer­ter med hver­dags roman­tis­ke teks­ter på dia­lekt. Hun er en hyp­pig radio­spillt artist med fle­re san­ger på NRK P1 sine rota­sjons­lis­ter, som bl.a. […]

Bestefar blir verdensmester

Høs­ten 2016 kom Geirr Lyst­rup med den 5‘te boka til barne­bar­na sine; Beste­far blir ver­dens­mes­ter. Boka er illust­rert av Mal­gorzata Pio­trow­ska som har sam­ar­bei­det med Geirr om en rek­ke bøker tid­li­ge­re: Beste­far og ele­fan­ten, 10 ape­kat­ter, Kat­ten og fug­le­ne, Mau­rits og den sto­re Bar­nål­kri­gen, Brakar […]

Erik Lukashaugen

Erik Lukashaugen

Av en sli­ters memoa­rer Hans Bør­li i ord og toner Vise­ar­tis­ten Erik Lukas­hau­gen (41) fikk sitt musi­kals­ke gjen­nom­brudd med det pris­be­løn­te og kri­ti­ker­ros­te debut­al­bu­met «Av en sli­ters memoa­rer», med teks­ter sig­nert den folke­kjæ­re tøm­mer­hog­ge­ren og dik­te­ren Hans Bør­li, i 2013. Suk­ses­sen før­te til at Erik sa […]

Haakon Paulsberg

Håkon Paulsberg

Håkon Pauls­berg (født 1952) kom­mer opp­rin­ne­lig fra Hunn­da­len som lig­ger like ved Gjø­vik men er nå bosatt i Ryg­ge i Øst­fold. Han har lang erfa­ring som trom­me­sla­ger innen­for en rek­ke stil­ar­ter, og har lang farts­tid som jazz­mu­si­ker. Fra 1980 og fram til i dag har han […]